- උපන් බිමින් පලවාහැරි ජීවිත...
- බිම්බෝම්බ අනතුරෙන් එපිට...
- සුනාමියෙන් උගත් පාඩම්...
- එංගලන්තයේ සිට ලාංකිකයෙක් කතා කරයි...

(Date of first Broadcast January 19, 2011)

Moving on from war and conflict to peace and development -
YATV presents DEVELOPMENT DIARIES
Politics and Policy; North East Reconstruction; Regional Voices and Diaspora Talk.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…