සාමාන්‍යයෙන් වසර 10 වරක් පැවැත්වෙන ජන සංගණනය වසර 30ට පසු මුලූ ශ්‍රි ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි මෙවර පැවැත්වේ. එම සංගණනය පිළිබඳව මෙවර ත්‍රිමාණ -3d ඔස්සේ සොයා බැලෙයි.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…