จุดเล็กๆ จุดหนึ่งในการได้สัมผัสจากทางใดทางหนึ่ง--อาจเป็นแรงผลักดันและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและประสบ
ความสำเร็จในวันข้างหน้าของอีกชีวิตหนึ่ง
‘แรงบันดาลใจ’ เป็นเสมือนทางสว่างที่มีพลังที่สุด ในการให้กำลังใจและจุดประกายการค้นหาชีวิต
ในสังคม มีการสืบทอดแรงบันดาลใจกันมาเป็นยุคๆ และมีบทบาทอย่างสูงในการกำหนดบริบทของสังคม
คนที่เป็นแรงบันดาลใจ หรือ ผู้นำทางความคิด หรอื บุคคลตัวอย่าง หรือที่เราเรียกว่า idol หรอื ที่ เรากำลังจะเรียกว่า
influencer ทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนเป็นตัวอย่างที่เกิดจากการคิดและปฏิบัติตัวแตกต่าง แต่ลงตัวด้วยหลักคิดเชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตปกติและปฏิบัติจนได้รับผลแห่งการค้นหา
ในสังคมปัจจุบัน ‘แรงบันดาลใจ’ ถูกส่งผ่านมาจากหลายที่ หลายบุคคล หลายอาชีพ
โดยผู้เป็นแรงบันดาลใจไม่รู้ตัว แต่ส่งผลไปสู่ปฏิกิริยาของทิศทางสังคม
ยิ่งในกลุ่มของวัยรุ่นหรือวัยที่กำลังจะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่--เรามักเห็นทิศทางและกระแสได้ชัดเจน
การเลือกที่เรียน การเลือกงาน การเดินเข้าสถาบันที่เคยเป็นที่เรียนหรือที่ทำงานของผู้ที่เขาชื่นชอบและชื่นชม เป็นสิ่ง
ที่เราเห็นกันมาช้านาน
และหลังจากนั้นการค้นหาตัวเองก็เริ่มต้นขึ้น....
ไปได้บ้างไปไม่ได้บ้าง ไปถึงฝันบ้างไม่ถึงฝันบ้าง

‘เรา’ ผู้เฝ้ามองสังคมอีกกลุ่มหนึ่งและได้มีโอกาสได้สัมผัส รู้จักมักคุ้นกับคนหลายๆคนที่เรารู้ว่า ‘เขาคือผ้เู ป็นแรง
บนั ดาลใจ’ มคี วามคดิ อยากจะเปน็ สว่ นเลก็ ๆทลี่ กุ ขนึ้ มา ‘ช่วยกัน’ ‘สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ’ ใหแ้ กผ่ ้คู น เผ่อื จะ
เป็นการย่นระยะทางและเพิ่มโอกาสสำหรับนักค้นหาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น
จึงได้รวบรวมกลุ่มเพื่อนๆ ทเี่ ปน็ influencer จาํ นวนหน่งึ โดยขอแรงมาช่วยกัน ‘สร้างสรรค์แรงบันดาลใจสู่สังคม’
ในนามของ unblocker club
UNBLOCKER CLUB คือคลับของคนคิดนอกกรอบ
ที่มารวมตัวกันของคน ‘ชอบคิด’
เพื่อสร้างสรรค์งานสนุกๆ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลไปสู่ผู้คนในสังคม ให้ลุกขึ้นมาทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์กัน
มากขึ้น
เพราะเราเชื่อว่า ‘ความคิดสร้างสรรค์ คือยาอายุวัฒนะของสังคม ที่จะชว่ ยไม่ให้้่เกิด ความน่าเบื่อ และจะคอยช่วย
กระตุ้นให้พัฒนาไปสู่สังคมที่ ‘น่าอยู่’
ติดตามแรงบันดาลใจดีๆจากพวกเรา ได้ที่ facebook.com/unblockerclub

UNBLOGGER Pres. SkyDance Feat. ตู้ดิเรก ติกชีโร่ และ SUPERRZAAAP Crew
Host : UNBLOGGER
Venue : Bai Yoke Sky Hotel Floor 75th
OPENING SETS : DJ Chai Cha-na MF
Art Work : Yuri's Nominee
Visual : SUPERRZAAAP Crew feat. SWERB
VJ : SUPERRZAAAP Crew feat. LINGDUM
Credit Music and MV use in this Teaser: "สาวบางโพ" - ตู้ ดิเรก

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…