01 Temmuz 2012 Pazar
BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 20.36
BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu)
----- 0 -----
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129’uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

BAŞKAN – 73’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
74’üncü madde üzerinde dört önerge vardır, okutuyorum…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, 74’üncü maddedeki önergelerle ilgili olarak bir konuşma yapmak istiyorum, bir açıklama yapacağım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – 74’üncü maddeye ilişkin olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önergesi İç Tüzük hükümleri uyarınca görüşülemez efendim.
Birincisi: Bu madde, bu önergenin içerdiği madde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250, 251 ve 252’nci maddelerini Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddesine, bir maddesine taşımaktan ibarettir. Madde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250, 252’nci maddeleriyle ilgilidir yani bu önergenin içeriği olan maddeler Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250, 252’nci maddeleriyle ilgilidir. Oysa Komisyondan geçen metin doğrudan doğruya Terörle Mücadele Kanunu’yla ilgilidir.
Hepinizin bildiği gibi, özel yetkili mahkemeler, 1961 Anayasası’na 1973 yılında yapılan değişikliklerle “Devlet Güvenlik Mahkemesi” adı altında girmiştir, üç yıllık bir uygulamanın sonunda 1976 yılında kaldırılmıştır, daha sonra 1983 yılında tekrar yürürlüğe konulmuştur ve 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin ikinci Hükûmet döneminde bir yasa değişikliğiyle, isim değişikliğiyle “özel yetkili mahkemeler” adı altında tekrar kurulmuştur. Bu mahkemenin özü Devlet Güvenlik Mahkemesi olmasıdır, tek farkı içerisinde bir askerî hâkimin olmamasıdır. Şu an yapılan da esasen Devlet Güvenlik Mahkemesi anlayışının devam ettirilmesidir, bir başka bir şey değildir. Sadece bir makyaj yapılıyor, bir yerden bir yere taşınıyor bu madde.
Dolayısıyla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250 ve 252’nci maddelerinde bir düzenleme içeren bu madde Terörle Mücadele Kanunu’yla ilgili olan bir madde içerisinde görüşülemez, birincisi bu.
İkincisi, İç Tüzük’ün 87’nci maddesine göre, değişiklik önergeleri gerekçeler dâhil 500 kelimeyi geçemez. Bu önerge 808 kelime, bağlaçları düşerseniz yine 500’ü geçiyor, İç Tüzük’ün 87’nci maddesine de aykırıdır, görüşülmesi mümkün değildir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim, fikrinizi söylediniz.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…