Pohľadom tela / Body point of view, workshop by S K O K ! , 19. - 25. / August / 2012 Záhrada /SK/

fyzický workshop pod vedením / physical workshop leaded by
Jaro Viňarský & Matthew Rogers

SK/
Tento týždňový intenzívny fyzický workshop je zahájením dlhodobého projektu neformálneho vzdelávania “WORKSHOW”, s cieľom zamerať sa na formovanie fyzického performerstva a prácu s telom prostredníctvom prostriedkov súčasného tanca ako aj na skvalitňovanie informovanosti verejnosti o dianí na slovenskej scéne súčasného tanca a fyzického divadla.

„Fenomén tela je najťažší problém“
– zdôraznil Martin Heidegger a dnes na jeho fenomenologickú prácu nadväzujú súčasní filozofi a myslitelia, ktorí sa snažia vyrovnať s problematikou tela a telesnosti v smere tzv. „fenomenológie telesnosti“.

Tancovať, hýbať sa bez tela nie je možné. Tancovať znamená stretnúť sa s telom na jeho existenciálnej úrovni, uvedomiť si hlbšie fakticitu telesnosti. V práci tanečníka, performera sa telo stáva nositeľom špecificky ľudskej perspektívy. Otvárací augustový workshop bude mať formu tvorivej dielne, na ktorej účastníci budú mať priestor na hľadanie, experimentovanie, objavovanie vlastného tela a telesnosti a kultivovať tak svoj originálny prístup k telu ako médiu a tiež rozvíjaniu vlastnej osobitej fyzickej reči. Účastníci workshopu budú mať jedinečnú príležitosť rozvíjať svoje vlastné nápady, pretransformovať svoje fascinácie a inšpirácie do fyzickej reči s podporou a pod vedením dvoch významných umelcov na poli fyzických umení.
EN/
This intensive physical workshop is the opening event of long-term, non-formal educational project "WORKSHOW" which is focused on the formation of physical way of performing and body practice, based on contemporary dance technics as well as to improve public awareness about Slovak scene of contemporary dance and physical theater.

"The phenomenon of the body is the most difficult problem"
- Martin Heidegger pointed out, and today his work is followed by the current phenomenological philosophers and thinkers who are trying to cope with the topics connected to human body and physicality so called "Phenomenology of corporality."

To Dance, to move without the body is not possible. Dance means to meet the body at the existential level, realize deeper facticity of corporality. In the work of dancer, performer, body becomes the bearer of specifically human perspective. Opening August workshop will take primarily the form of creative workshop, where participants will have the opportunity to search, experiment, explore their own physicality, and also to cultivate their original approach to the body as a medium and also to develop their own specific physical language. Workshop participants will have the unique opportunity to develop their own ideas, to transform their personal fascinations and inspirations into physicall language with the support and under the guidance of two well-known artists in the field of physical arts.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…