මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය ගාමිණී අධිකාරී සමග පුරා විද්‍යාවේ ඉතිහාසය,එයට ඇති විවේචන සහ පුරා විද්‍යා‍වේ අනාගතය ගැන සිදු කරන සාකච්ඡාව

(විකාශනය වූ දිනය: 2012 නොවැම්බර් 29, රාත්‍රී 7.30ට tnl රූපවාහිනිය ඔස්සේ)

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…