Program MsZ:
1. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. Informatívna správa o situácii v sklárňach
3. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na r. 2013
4. Zmena rozpočtu na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 1 - 6
5. Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012
6. Prerokovanie platu primátora mesta v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
7. Odpredaj mestského pozemku Ing. Vytřísal
8. 8. VZN mesta o podmienkach podnikania, určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, evidencii SHR a podmienkach prevádzkovania letných terás
9. Zámer – zámena pozemkov Ľuboš Uhlár a manželka
10. Zámer a spôsob prenájmu budovy bývalej STS – RAE s. r. o.
11. Správa o stave nezamestnanosti v meste Poltár
12. R ô z n e - pracovný poriadok pedagogických zamestnancov
13. Interpelácia poslancov
14. Diskusia
15. Záver

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…