Dialogue in Romanian
for English scroll down

Missing Originals
Joi, 16 mai, 2013, 19.00
ARTIST TALK
Ștefan Sava

Problematica Holocaustului este un spațiu teoretic de reflecție presărat cu numeroase lacune și zone de incertitudine. Incertitudinea pornește de la referentul concret al evenimentului istoric, nu în ceea ce privește facticitatea lui (“dacă sau nu s-a întâmplat”), ci referitor la modul în care acesta poate fi integrat într-un sistem cognitiv mai larg. Ideea însăși a unui sens unitar asumat evenimentului istoric suferă permutări: ceea ce reprezenta un mecanism ușor de intuit al procesului cunoașterii – o informație care parcurge traseul clasic de la emițător la receptor, supusă travaliului integrării într-un anumit sistem de gândire – este deturnat înspre trasee alternative de interpretare. Mai mult decât atât, tentativa asimilării subiectului la nivel de cunoaștere se lovește de necesitatea unei reconfigurări continue a raporturilor dintre concepte.

Astfel, spațiul teoretic descris de subiect este unul aflat în permanentă mișcare și instabil, iar performarea la nivel analitic și discursiv a anumitor întrebări cheie devine mai importantă decât urmărirea unor răspunsuri revelatoare. Ceea ce reprezintă poate o caracteristică fundamentală a modernității, se regăsește în fiecare secvență conceptuală a analizei Holocaustului: dimensiunea profund dialectică, pendulatorie și tranzacțională a modului în care subiectul se plasează în intimitatea raporturilor dintre prezent și trecut, dintre experiență trăită, istorie și imaginar, dintre interiorul și exteriorul experienței traumei, cu efecte inclusiv asupra practicilor artistice referitoare la subiect. Acest eveniment discursiv se va concentra pe practicile artistice care pornesc de la tematica Holocaustului și se extind asupra altor problematici ale istoriei recente.

stefansava.ro

--

Missing Originals
Thursday, 16 May, 2013, 19.00
ARTIST TALK
Ștefan Sava

The problematic of the Holocaust is a theoretical space of reflection strewed with several lacunae and areas of uncertainty. This uncertainty begins at the clear-cut referent of the historic event, not with regards to its facticity (the ‘it did or did not happen’ dispute) but to the way in which this particular event can be absorbed into a much larger cognitive system. The idea itself of an unitary meaning given to the historical event suffers a series of permutations: what represents a mechanism of the process of knowledge easy to infer – a piece of information that tracks the classic layout from the transmitter to the receiver, subjected to the labour of being integrated to a certain type of thinking – is hijacked to alternative tracks of interpretations. Moreover, the tentative of assimilating the subject to the sphere of knowledge is clogged by the necessity of a continuous reconfiguration of the rapport between concepts.

Therefore, the theoretic space brought up by the subject is in a permanent state of movement and is unstable, whilst the performance of key questions at a discursive and analytic level becomes more important than obtaining revealing answers. What may stand as a fundamental feature for modernity can be in fact found in every conceptual sequence of the analysis on Holocaust: the dialectic, pendular and transactional dimension of the way in which the subject is placed in the intimacy of the rapport between present and past, between the lived experience, history and imaginary, between the interior and the exterior of the trauma experience, with consequences that reflect even into the artistic practices that deals with this subject. Consequently, the lecture will be structured around the artistic practices which hold meaning to the Holocaust problematic and will, gradually develop towards other situations in recent history.

stefansava.ro

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…