Instalacija TELEMATIC DREAMING je bila realizirana v programu 3. mfru leta 1997, ki je imel nosilno temo Interaktivna umetnost. Posnetki prikazujejo dogajanje iz ene sobe.

Telematic Dreaming je instalacija, ki deluje znotraj ISDN digitalnega telefonskega omrežja. Dva ločena interfaca sta locirana na ločenih lokacijah. Sama po sebi sta dinamični instalaciji, ki funkcionirata kot kostumirana video - konferencijska sistema. Dvojna postelja je locirana znotraj obeh lokacij; ena v zatemnjenem prostoru, druga pa v razsvetljenem. Točno nad posteljo v svetlem prostoru je nameščena kamera, ki pošilja sliko postelje in osebe A, ki leži na tej postelji v video projektor nameščen nad posteljo locirano v zatemnjenem prostoru. Živa video slika je projicirana na posteljo na kateri se nahaja oseba B. Druga kamera nameščena ob video projektorju pošilja živo video sliko osebe A skupaj z osebo B nazaj do monitorjev, ki obkrožajo posteljo z osebo A v razsvetljenem prostoru. Teleprisotna slika funkcionira znotraj refleksije druge osebe.
Telematic Dreaming se namerno igra z dvoumnim simboliziranjem postelje kot teleprisotne projekcijske površine. Psihološka kompleksnost objekta opušča geografsko razdaljo in tehnologijo vključeno v kompletno ISDN instalacijo. Sposobnost obstoja izven uporabnikovega prostora in časa je kreirana z vznemirljivo realnim občutkom dotika, ki je poudarjen z kontekstom postelje in povzročen od akutne spremembe občutkov v telematskem prostoru. Uporabnikova zavest je znotraj teleprisotnega telesa kontrolirana od voyeurizma samega. Vzročno in efektivno medsebojno vplivanje telesa določa svoj lastni prostor in čas, z povečanjem tega skozi ISDN omrežje; telo potuje z svetlobno hitrostjo in se locira kjerkoli lahko medsebojno vpliva. V Telematic Dreamingu uporabnik zamenjuje svoja občutja in tip ter jih nadomesti z vidom.

Paul Sermon
Rojen je v Oxfordu, Anglija, Leta 1966. Študiral in diplomiral je iz umetnosti na Gwent College of Higher Education v Welsu od septembra 1985 do junija 1988. Za tem je od oktobra 1989 do junija 1991 opravil podiplomski študij na University of Reading v Angliji in dosegel magisterski naziv MFA (Master of Fine Arts).
Za svojo hipermedijsko instalacijo "Think about the People now" je septembra 1991 v Linzu, Avstrija, dobil nagrado Prix Ars Electronica "Golden Nica" v kategorii interaktivne umetnosti. Od februarja 1993 do novembra 1993 je deloval pod okriljem Center for Arts and Mediatechnology (ZKM) v Karlsruhe, Nemèija, in v tem èasu izdelal telematsko video instalacijo "Telematic Vision". Junija 1994 je na Interactive Media Festival v Los Angelesu prejel nagrado "Sparkey" za svojo telematsko video instalacijo "Telematic Dreaming".

Installation Telematic Dreaming was provided in Schedule 3 MFRU in 1997, which had a main theme of Interactive Arts. The recordings show the scene in one room.

Telmatic Dreaming is an installation that exists bwithin the ISDN digital telephone network. Two separate interfaces are located in separate locations, these interfaces in themselves are dynamic installations that function as costumized video-conferencing systems. A double bed is located within both locations, one in a blacked out space and the other in an illuminated space. The bad in the light location has a cammera situated directly above it, sending a live video image of the bad, and person ("A") lying on it, to a video projector located above the other bad in the blacked out location. The live video image is projected down on to the bad with another person ("B") on it. A second camera, next to the video projector, sends a live video image of the projection of a person "A" with person "B" back to a series of monitors that surround the bed and person "A" in illuminated location. The telepresent image functions like a mirror that reflects on a person within another persons reflection.
"Telematic Dreaming" deliberately plays with the ambiguous connotations of a bad as a telepresent projection surface. The psychical complexity of the object dissolves the geographical distance and technology involved in the complete ISDNn installation. The ability to exist outside of the users own space and time is created by an alarmingly real sense of touch is enhanced by the context of the bad and caused by an acute shift of senses in the telematic space. The users consciousness within the telepresent body is controlled by a voyeurism of its self. The cause and effect interactions of the body determine its own space and time, by extending this through the ISDN network, the body can travel at the speed of light and locate itself wherever it is interacting. In "Telematic Dreaming" the user exchanges their tactile senses and touch by replacing their hands with their eyes.

Paul Sermon
Born in Oxford, England, 1966. Studied BA Hon's (Bachelor of Arts) Fine Art degree at Gwent College of Higher Education, Wales, from September 1985 to June 1988. Post-graduate MFA (Master of Fine Arts) degree at The University of Reading, England, from October 1989 to June 1991.
Awarded the Prix Ars Electronica "Golden Nica", in the category of interactive art, for the hyper media installation "Think about the People now", in Linz, Austria, September 1991. Worked as an Artist in Residence and produced the telematic video installation "Telematic Vision" at the Center for Arts and Mediatechnology (ZKM) in Karlsruhe, Germany, from February 1993 to November 1993. Received the "Sparkey" award from the Interactive Media Festival in Los Angeles, for the telematic video installation "Telematic Dreaming", in June 1993.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…