61. సుధన్వా ఖండపరశుర్ దారుణో ద్రవిణప్రదః
దివస్పృక్ సర్వదృగ్ వ్యాసో వాచస్పతిరయోనిజః
62. త్రిసామా సామగస్సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్
సన్న్యాసకృచ్ఛమశ్శాంతో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణం
63. శుభాంగశ్శాంతిదస్స్రష్టా కుముదః కువలేశయః
గోహితో గోపతిర్ గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః
64. అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః
శ్రీవత్స వక్షాశ్శ్రీవాసశ్శ్రీపతిశ్శ్రీమతాం వరః
65. శ్రీదశ్శ్రీశశ్శ్రీనివాసశ్శ్రీనిధిశ్శ్రీ విభావనః
శ్రీధరశ్శ్రీకరశ్శ్రేయశ్శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః
66. స్వక్షస్వంగశ్శతానందో నందిర్ జ్యోతిర్ గణేశ్వరః
విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తిశ్ఛిన్న సంశయః
67. ఉదీర్ణస్సర్వతశ్చక్షురనీశశ్శాశ్వతస్థిరః
భూశయో భూషణో భూతిర్ విశోకశ్శోక నాశనః
68. అర్చిష్మాన్ అర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః
అనిరుద్ధోప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నోమిత విక్రమః
69. కాలనేమినిహా వీరశ్శౌరిశ్శూరజనేశ్వరః
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః
70. కామదేవః కామపాలః కామీ కాంతః కృతాగమః
అనిర్దేశ్యవపుర్ విష్ణుర్ వీరోనంతో ధనంజయః
71. బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః
బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః
72. మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః
మహాక్రతుర్ మహాయజ్వా మహా యజ్ఞో మహా హవిః
శ్రీ గురు దత్త

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…