97. అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జిత శాసనః
శబ్దాతిగశ్శబ్దసహశ్శిశిరశ్శర్వరీ కరః
98. అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాం వరః
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః
99. ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వప్న నాశనః
వీరహా రక్షణస్సంతో జీవనః పర్యవస్థితః
100. అనంతరూపోనంత శ్రీర్ జితమన్యుర్ భయాపహః
చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః
101. అనాదిర్ భూర్భువో లక్ష్మీస్సువీరో రుచిరాంగదః
జననో జనజన్మాదిర్ భీమో భీమ పరాక్రమః
102. ఆధార నిలయో ధాతా పుష్ప హాసః ప్రజాగరః
ఊర్ధ్వగస్సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః
103. ప్రమాణం ప్రాణ నిలయః ప్రాణభృత్ ప్రాణజీవనః
తత్వం తత్వవిదేకాత్మా జన్మ మృత్యు జరాతిగః
104. భూర్భువస్వస్తరుస్తారస్సవితా ప్రపితామహః
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్ యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహనః
105. యజ్ఞ భృద్ యజ్ఞకృద్ యజ్ఞీ యజ్ఞభుగ్ యజ్ఞ సాధనః
యజ్ఞాంతకృద్ యజ్ఞగుహ్యమన్నమన్నాద ఏవ చ
106. ఆత్మయోనిస్స్వయంజాతో వైఖానస్సామగాయనః
దేవకీనందనస్రష్టా క్షితీశః పాపనాశనః
107. శంఖభృన్నందకీ చక్రీ శార్ఞ్గధన్వా గదాధరః
రథాంగపాణిరక్షోభ్యస్సర్వ ప్రహరణాయుధః
శ్రీ సర్వ ప్రహరణాయుధః ఓం నమ ఇతి

108. వనమాలీ గదీ శార్ఞ్గీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ
శ్రీమాన్నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభి రక్షతు (3)
శ్రీ వాసుదేవోభిరక్షత్వోం నమ ఇతి
శ్రీ గురు దత్త

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…