ఫలశ్రుతి
1. ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామశేషేణ ప్రకీర్తితం
2. య ఇదం శ్రుణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సోముత్రేహ చ మానవః
3. వేదాంతగో బ్రాహ్మణస్యాత్ క్షత్రియో విజయీ భవేత్
వైశ్యో ధన సమృద్ధస్యాచ్ఛూద్రస్సుఖమవాప్నుయాత్
4. ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మమర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్
కామానవాప్నుయాత్ కామీ ప్రజార్థీచాప్నుయాత్ ప్రజాం
5. భక్తిమాన్ యస్సదోత్థాయ శుచిస్తద్గత మానసః
సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్ ప్రకీర్తయేత్
6. యశః ప్రాప్నోతి విపులం యాతి ప్రాధాన్యమేవ చ
అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమం
7. న భయం క్వచిదాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి
భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్ బలరూప గుణాన్వితః
8. రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్
భయాన్ ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః
9. దుర్గాణ్యతితరత్యాశు పురుషః పురుషోత్తమం
స్తువన్నామ సహస్రేణ నిత్యం భక్తి సమన్వితః
10. వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవ పరాయణః
సర్వపాప విశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనం
11. న వాసుదేవ భక్తానామశుభం విద్యతే క్వచిత్
జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి భయం నైవోపజాయతే

12. ఇమం స్తవమధీయానశ్శ్రద్ధా భక్తి సమన్వితః
యుజ్యేతాత్మసుఖక్షాంతి శ్రీ ధృతి స్మృతి కీర్తిభిః
13. న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభామతిః
భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే
14. ద్యౌస్స చంద్రార్క నక్షత్రం ఖం దిశో భూర్ మహోదధిః
వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః
15. స సురాసుర గంధర్వం స యక్షోరగ రాక్షసం
జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య స చరాచరం
శ్రీ గురు దత్త

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…