"นโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้า" ในการแก้ปัญหาบ้านเมือง ควรเป็นดังนี้
ถ้าแก้ไขไม่ได้ ผมและคณะจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาก็ยินดี นะครับ

1.ยกเลิกการกดขี่ข่มเหงประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกกรณีทันที
2.ยกเลิกหนี้สินของประชาชนที่มีฐานะยากจน และเฉลี่ยรายได้แห่งชาติให้เกิดความเป็นธรรม
3.ตรึงและพยุงราคาสินค้า โดยใช้รัฐวิสาหกิจที่ได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิ์ภาพแล้วเป็นสำคัญ
4.ประกันราคาผลิตผลเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ให้ผลประโยชน์ตกแก่ชาวนา ชาวไร่ อย่างทั่วถึง
5.ให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงาน และพรรคการเมืองได้อย่างเสรี ซึ่งจะยังผลให้ข้าราชการมีจิตสำนึกเป็นข้าราชการของประชาชน
6.ให้ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ โดยทางองค์กรของผู้ใช้แรงงานที่แท้จริงเข้าร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย และมาตรการในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ
7.ออกกฎหมายประกันสังคมให้เป็นธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการหางาน และส่งคนงานไปต่างประเทศ
8.ปรับปรุงแก้ไข สาธารณูปโภคให้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง
9.ปลดปล่อยนักโทษและยกเลิกคดีการเมือง
10.ปราบรามอาชญากรรมและคอรัปชั่น และรักษาความปลอดภัยของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้การเมืองและองค์กรมวลชน ร่วมดำเนินการ
11.ปรับปรุงระบบราชการให้เป็นประชาธิปไตย โดยใช้ มาตรการประสานกลไกรัฐกับกลไกพรรคเป็นเครื่องมือสำคัญ
12.ให้มีสมาชิกวุฒิสภามาจากสาขาอาชีพอย่างยุติธรรม
13.ให้มีพรรคการเมืองพัฒนาอย่างธรรมชาติ มิใช่โดยกฎหมายบังคับ
14.ให้มีสภาการเลือกตั้งแห่งชาติ ประกอบด้วยส่วนราชการพรรคการเมือง และองค์การมวลชนทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเลือกตั้งเสรีภาพ
15.ยกเลิกข้อมูลเพิ่มเติมกฎหมายทั้งปวง ที่ทำลายหรือบั่นทอน เสรีภาพของบุคคล
16.ตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและหลักการประชาธิปไตย ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์แล้วนั้น เมื่อรัฐสภาลงมติเห็นชอบแล้วให้ประชาชนแสดงประชามติก่อนบังคับใช้
นี่คือตัวอย่าง ของการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…