සාමූහිකත්වයෙන් ගොඩනැගුණු කොක්එළිය...
නාගදීපයේ බෞද්ධ, හින්දු එකමුතුව...
ලාංකීය මැලේ ජාතික අනන්‍යතාවය...
එකමුතු වන නැගෙනහිර...

# vimeo.com/59965525 Uploaded 535 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Follow

Sanviditha | Samarasam

Young Asia Television Plus

About Sanviditha | Samarasam

යංග් ඒෂියා ටෙලිවිෂන් ආයතනයෙන් සංහිඳියාව වෙනුවෙන් වැඩසටහන් මාලාවක්

යුද්ධය අවසන් වී වසර දීර්ඝකාලීන සාමය සහ සෞභාග්‍යය පිළිබඳ වැඩි වැඩියෙන් කතාබහ වන මෙවන් යුගයක , බහු සංස්කෘතික, බහු ආගමික, බහු සමාජීය වපසරියක ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව අභියෝග මැදින් නැවතත් අතීතයේ පැවති සංහිඳියාව වර්ධනය කරගැනීමේ ව්‍යායාමයක යෙදී සිටී.

සංහිදීයාව ප්‍රවර්ධනය උදෙසා වූ මේ සාධනීය ප්‍රවේශය තුළ යාපනය, මන්නාරම, අම්පාර,


+ More

About Sanviditha | Samarasam

යංග් ඒෂියා ටෙලිවිෂන් ආයතනයෙන් සංහිඳියාව වෙනුවෙන් වැඩසටහන් මාලාවක්

යුද්ධය අවසන් වී වසර දීර්ඝකාලීන සාමය සහ සෞභාග්‍යය පිළිබඳ වැඩි වැඩියෙන් කතාබහ වන මෙවන් යුගයක , බහු සංස්කෘතික, බහු ආගමික, බහු සමාජීය වපසරියක ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව අභියෝග මැදින් නැවතත් අතීතයේ පැවති සංහිඳියාව වර්ධනය කරගැනීමේ ව්‍යායාමයක යෙදී සිටී.

සංහිදීයාව ප්‍රවර්ධනය උදෙසා වූ මේ සාධනීය ප්‍රවේශය තුළ යාපනය, මන්නාරම, අම්පාර, මඩකලපුව, වවුනියාව සහ මාතර ජතතාව විවිධත්වයන් සහ බහු අනන්‍යතා මධ්‍යයේ එක්සත්ව ජීවත් වීමේ කලාව තුළ ඔවුන් ලත් අත්දැකීම් සහ ඔවුන්ගේ අදහස් රටේ සමස්ත ප්‍රජාව හා බෙදාහදා දීම වෙනුවෙන් “සංවිධිත” සඟරාමය වැඩසටහන් මාලාව සහ “සංවිධිත” සංවාදාත්මක වැඩසටහන් මාලාව යාටීවී තුළින් නිශ්පාදනය කෙරිණි.
youngasia.tv/category/sanviditha-samarasam/

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels