Muzeum Pierwszych Piastów

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

Oficjalny profil Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, na którym znaleźć można krótkie materiały wideo z życia Muzeum.

O MUZEUM

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powołane do życia zostało w 1969 roku pod nazwą Muzeum Początków Państwa Polskiego. Główną ideą powstania Muzeum była ochrona zabytków architektonicznych Ostrowa Lednickiego, a także prowadzenie badań archeologicznych ruin palatium z kaplicą oraz grodziska na Ostrowie Lednickim. Pierwszymi budynkami administracji Muzeum stały się dziewiętnastowieczne drewniane domy wiejskie przywiezione na potrzeby nowego
ośrodka z różnych części Wielkopolski. Budowa nowego zaplecza administracyjnego była bodźcem do założenia w 1974 roku Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, którego bazę wystawienniczą stanowiły zręby wsi rekonstruowanej na bazie wcześniej translokowanych budynków (głównie drewnianych). Powstały w ten sposób Oddział — Wielkopolski Park Etnograficzny — wszedł w skład Muzeum, a w roku 1982 został otwarty dla zwiedzających.
Dwa lata później instytucja wzbogaciła się o kolejny Oddział — Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu, którego badanie i eksploracja rozpoczęte w roku 1963 przyczyniły się do odkryć m.in. fundamentów rotundy z palatium oraz reliktów wczesnoromańskiej świątyni (z 2. poł. XI w.) z interesującą kryptą relikwiarzową pod pierwotnym (odkrytym archeologicznie) kościołem pw. św. Jana Chrzciciela. Kilka lat później, na terenach leżących wokół jeziora Lednica, utworzony został Lednicki Park Krajobrazowy, którego celem jest ochrona zabytków krajobrazu. W 1997 roku do Oddziałów Muzeum dołączył również Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, który w 2010 roku doczekał się budowy stylizowanej budowli ekspozycyjno-magazynowej.
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest obecnie największą instytucją muzealną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Mocą zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z 8 września 1994 roku, w pierwszej edycji przyznawania tego tytułu, Ostrów Lednicki uznany został za „Pomnik Historii”.

Misja

Misją Muzeum jest przechowanie w zbiorowej pamięci wiedzy o randze Ostrowa Lednickiego i innych wczesnośredniowiecznych grodów wielkopolskich w czasach tworzenia się polskiej państwowości oraz rozbudzanie w świadomości odbiorców zainteresowania historią wielkopolskiej wsi m.in. z jej piękną XIX-wieczną pozytywistyczną tradycją, która uczyniła wówczas z Wielkopolski najwyżej kulturowo rozwinięty region w Polsce.

Cele

Podstawowym celem muzeum jest sprawowanie pieczy nad wczesnośredniowiecznymi grodziskami i artefaktami oraz odtworzoną XIX-wieczną wsią wielkopolską — podstawowymi zabytkami znajdującymi się pod opieką muzeum, jak również propagowanie wiedzy o powierzonych mu bezcennych dziełach polskiego dziedzictwa kulturowego osadzonych w unikatowej przestrzeni
historycznej i przyrodniczej.

External Links