Małopolski Instytut Kultury

Joined
Kraków

User Stats

Profile Images

User Bio

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego powstałą w efekcie modernizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury. Od 2002 roku funkcjonujemy pod nową nazwą, której charakter wyznacza cele, jakie przed sobą stawiamy.

Poprzez budowanie długofalowych programów rozwoju, chcemy tworzyć wspólnotę małopolskich instytucji kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie.

Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, chcemy propagować praktykę dobrego czasu wolnego.

W centrum naszego zainteresowania leży także użycie nowych technologii dla promocji dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych.

Malopolska Institute of Culture

We are a Malopolskie Voivodeship institution of culture answerable to the provincial authorities, formed as a result of the modernisation of the Malopolska Cultural Centre. Since 2002, our new name has reflected the goals we set for ourselves.

By building long-term development programmes based on partnership relations, we aim to create a community of Malopolska institutions of culture, cooperating and supporting one another.

By organising events targeting wide audiences, we aim to propagate good leisure time practices.

One of the focal points of our acivity is the use of new technologies to promote the cultural heritage of Malopolska, including the heritage of national and ethnic minorities.

External Links

Following

  1. Etnomuzeum
  2. kamila.zarembska