aqpvn

Joined
saigon

User Stats

Profile Images

User Bio

3 Danh Ca Huyền Thoại Saigon pre75
THÁI THANH - LỆ THU - KHÁNH LY
Nguồn#1: BLOGSPOT: aqpvn.blogspot.com
Nguồn#2: VIMEO: vimeo.com/user19738898/albums
Nguồn#3: UTUBE: youtube.com/user/aqpvn

THÁI THANH
Nguồn#1: THÁI THANH on BLOGSPOT
BIẾT NÓI GÌ VỀ THÁI THANH? aqpvn.blogspot.com/2013/05/biet-noi-gi-ve-thai-thanh.html & aqpvn.blogspot.com/2013/05/thai-thanh.html
Nguồn#2: THÁI THANH on VIMEO
-Trailer: vimeo.com/73990022
-Album DIAMOND (322 videos): vimeo.com/album/2576944
Nguồn#3: THÁI THANH on UTUBE
-Trailer: youtube.com/watch?v=2AzVsySf1ME
-Album DIAMOND Vol#A (206 videos): youtube.com/playlist?list=PLSOw3Nw-rv-OpFUUfDjrLGh95Ez6CCm1z
-Album DIAMOND Vol#B (116 videos): youtube.com/playlist?list=PLSOw3Nw-rv-OdSncM5md90nOZ-GEoTHyi

LỆ THU
Nguồn#1: LỆ THU on BLOGSPOT
HỎI KHÁN GIẢ CỦA LỆ THU aqpvn.blogspot.com/2013/05/hoi-khan-gia-cua-le-thu.html & aqpvn.blogspot.com/2013/05/le-thu_24.html
Nguồn#2: LỆ THU on VIMEO
-Trailer: vimeo.com/73989957
-Album RUBY (265 videos): vimeo.com/album/2576943
Nguồn#3: LỆ THU on UTUBE
-Trailer: youtube.com/watch?v=NbA2w8_UOes
-Album RUBY Vol#A (125 videos): youtube.com/playlist?list=PLSOw3Nw-rv-ORu9NOPDOiTItx6JgyNKBv
-Album RUBY Vol#B (140 videos): youtube.com/playlist?list=PLSOw3Nw-rv-Mmil50oRhILHHz-h0ay9p6

KHÁNH LY
Nguồn#1: KHÁNH LY on BLOGSPOT
SAO PHẢI LÀ KHÁNH LY? aqpvn.blogspot.com/2013/05/sao-phai-la-khanh-ly.html & aqpvn.blogspot.com/2013/05/khanh-ly.html
Nguồn#2: KHÁNH LY on VIMEO
-Trailer: vimeo.com/73989860
-Album EMERALD (145 videos): vimeo.com/album/2576931
Nguồn#3: KHÁNH LY on UTUBE
-Trailer: youtube.com/watch?v=12qXuZJzr7A
-Album EMERALD (145 videos): youtube.com/playlist?list=PLSOw3Nw-rv-MhY09KTtD6Ggd0lQMJBlXl

SAIGON HỢP TUYỂN
Nguồn#1: SGHT on BLOGSPOT aqpvn.blogspot.com/2013/05/test-10.html
Nguồn#2: SGHT on VIMEO
-Trailer: vimeo.com/73989317
-Album SAPPHIRE (79 videos): vimeo.com/channels/610380/videos
Nguồn#3: SGHT on UTUBE
-Trailer: youtube.com/watch?v=tuliyo5seq4
-Album SAPPHIRE (79 videos): youtube.com/playlist?list=PLSOw3Nw-rv-P43FblMiZaVl0QAYrSiXae

PHẠM DUY
Nguồn#1: PHẠM DUY on BLOGSPOT aqpvn.blogspot.com/2013/05/test-7.html
Nguồn#2: PHẠM DUY on VIMEO vimeo.com/user19738898/videos/69 & vimeo.com/user19738898/videos/70
Nguồn#3: PHẠM DUY on UTUBE youtube.com/playlist?list=PLSOw3Nw-rv-MuTfNF-Q8pkzDr_Phq959K