V'hayah im shamo'a tish'm'u el mitz'votai
asher anokhi m'tzaveh et'khem hayom
l'ahavah et Adonai Eloheikhem ul'av'do b'khol l'vav'khem uv'khol naf'sh'khem
V'natati m'tar ar'tz'khem b'ito yoreh umal'kosh
v'asaf'ta d'ganekha v'tirosh'kha v'yitz'harekha.

-Prayer for hair, Deuteronomy 11:13-21

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…