jesusfilm.org/film-and-media/watch-the-film
(Minden nyelven!)
eredmenyeselet.hu
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. ” (Mt. 11.28 )
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. ” (Jn. 3.16-18 )
„És az az ígéret, a melyet ő ígért nékünk: az örök élet.”
(1 Jn. 2.25 )
„Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek; ” (Róm. 5.12 )
„Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.”
(Róm. 6.23 )
„Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. ” (Róm. 3.12 )
„Mert nincs különbség, Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. ” (Róm. 3.23 )
„Mert nincs egy igaz ember is a földön, a ki jót cselekednék és nem vétkeznék. ” (Préd. 7.20 )
A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; ” (Róm. 3.10 )
„Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. ” (Róm. 8.6-8 )
„Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. ” (Róm. 5.8 )
„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”
(Jn. 14.6 )
„Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik.”
(Róm. 10.13 )
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”
(Ef. 2.8-9 )
„Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. ” (Róm. 3.20 )
„Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. ” (Jn. 1.17 )
„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.”
(Róm. 10.9-11 )
„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, ” (Róm. 5.1 )
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. ” (Róm. 10.17 )
„Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van...mert az Isten szeretet.”
(1 Jn. 4.7-8 )

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…