- නිදහස් අදහස්...
- ජනවාරිය කළු ද? නැත්නම් සුදු ද?
- අතුරුදහන් වීම කවදා අතුරුදහන් වේද?
- ඔහු කෝ?

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…