کاری از علی یار راستی - A film by Aliyar Rasti
محصول خانه هنرهای شهری - An Urban Art House Production
تهران ۱۳۹۱ - Tehran 2012
uah.ir

* شهر يک اثر هنری است*

*مفهوم " خوانايی شهر"* به اين معناست که به سادگی بتوان اجزای شهری را
بازشناسايی و تفسير* *کردو اين مفهوم مهمترين عامل شناسايی پيوستگی عناصر شهری
از ديدگاه لينچ است. ازنظر او شهر مانند يک متن خواندنی است و"خوانش شهر" به
شهروندان برای بازيابی هويت خويش در فضاکمک می کند .به اين ترتيب احساس ايمنی
شهری و پذيرش فرديت در کالبد کليت شهری پذيرفتنی می شود و احساس تعلق به شهر و
هويت بخشی شهر به فرد از امکان خوانش متن شهر تحقق می يابد.

»کاميلوسيته« از انديشمندان معاصری است که* شهر* را* به مثابه يک اثر هنری* می
داند و براين اساس معماری شهری را »هنر فضايی« نامگذاری کرده است. او در کتاب
" شهرسازی بر اساس اصول هنری" نگرش های توسعه شهری بر مبنای طراحی ماشين را
زير سووال می برد و بعد فنی شهر را صورت بسيار ثانويه شهر معرفی کرده و سيمای
حقيقی فضای شهری را متاثر از منطق زيبايی شناسی اثر هنری تفسير می کند. بر
اساس نظريه او فضای شهری بايستی درتامين نياز فيزيکی و روانی شهروندان و پرورش
احساسات پاک و خشنودی عمومی و شادی همگانی و تقويت و جذب انرژی مثبت و سازنده
با* تکيه بر هنر وفرهنگ* نقش آفرينی کند. برهمين اساس او* "ديدن "* را *مهمترين
معيار زیست شهری* قلمداد می کند وديد ناظر پياده را مبنای قضاوت محيط* *شهری
می داند.فیلم شهربه *مثابه یک **اثر هنری* ما را مخاطب شهری می کند که با
همه پریشا نی اش باز هم می توان دوستش داشت

خانه هنرهای شهری

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…