1. مجموعه جذّاب مستند "سیره عملی روح الله" زندگی امام خمینی (ره) را از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ به نمایش میگذارد. در این مجموعه، ابعاد مختلف زندگی و روابط امام اعم از حکومتداری، سیاست، فرهنگ، خانواده و… به تصویر کشیده شده است. این مستند اوّلین بار در بهار سال ۱۳۸۷ به نمایش در آمد

  # vimeo.com/11534375 Uploaded 301 Plays 0 Comments
 2. مجموعه جذّاب مستند "سیره عملی روح الله" زندگی امام خمینی (ره) را از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ به نمایش میگذارد. در این مجموعه، ابعاد مختلف زندگی و روابط امام اعم از حکومتداری، سیاست، فرهنگ، خانواده و… به تصویر کشیده شده است. این مستند اوّلین بار در بهار سال ۱۳۸۷ به نمایش در آمد

  # vimeo.com/11535326 Uploaded 138 Plays 0 Comments
 3. مجموعه جذّاب مستند "سیره عملی روح الله" زندگی امام خمینی (ره) را از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ به نمایش میگذارد. در این مجموعه، ابعاد مختلف زندگی و روابط امام اعم از حکومتداری، سیاست، فرهنگ، خانواده و… به تصویر کشیده شده است. این مستند اوّلین بار در بهار سال ۱۳۸۷ به نمایش در آمد

  # vimeo.com/11535465 Uploaded 151 Plays 0 Comments
 4. مجموعه جذّاب مستند "سیره عملی روح الله" زندگی امام خمینی (ره) را از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ به نمایش میگذارد. در این مجموعه، ابعاد مختلف زندگی و روابط امام اعم از حکومتداری، سیاست، فرهنگ، خانواده و… به تصویر کشیده شده است. این مستند اوّلین بار در بهار سال ۱۳۸۷ به نمایش در آمد

  # vimeo.com/11535636 Uploaded 117 Plays 0 Comments
 5. مجموعه جذّاب مستند "سیره عملی روح الله" زندگی امام خمینی (ره) را از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ به نمایش میگذارد. در این مجموعه، ابعاد مختلف زندگی و روابط امام اعم از حکومتداری، سیاست، فرهنگ، خانواده و… به تصویر کشیده شده است. این مستند اوّلین بار در بهار سال ۱۳۸۷ به نمایش در آمد

  # vimeo.com/11535734 Uploaded 123 Plays 0 Comments

مستند سیره عملی روح الله

Shahed شاهد

مجموعه جذّاب مستند "سیره عملی روح الله" زندگی امام خمینی (ره) را از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ به نمایش میگذارد. در این مجموعه، ابعاد مختلف زندگی و روابط امام اعم از حکومتداری، سیاست، فرهنگ، خانواده و… به تصویر کشیده شده است. این مستند اوّلین بار در بهار سال ۱۳۸۷…


+ More

مجموعه جذّاب مستند "سیره عملی روح الله" زندگی امام خمینی (ره) را از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ به نمایش میگذارد. در این مجموعه، ابعاد مختلف زندگی و روابط امام اعم از حکومتداری، سیاست، فرهنگ، خانواده و… به تصویر کشیده شده است. این مستند اوّلین بار در بهار سال ۱۳۸۷ به نمایش در آمد

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.