1. സ്വലാത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും സലഫിയുടെ നുണകളും..

  # vimeo.com/13410122 Uploaded 100 Plays 0 Comments
 2. അബു ജാഹിലിനെ വെള്ള പൂശി സുന്നികളെ മുശ്രിക് ആക്കി വഹാബിസം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സലഫി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പേരോടിന്റെ മറുപടി

  # vimeo.com/13335473 Uploaded 54 Plays 0 Comments
 3. അബു ജാഹിലിനെ വെള്ള പൂശി സുന്നികളെ മുശ്രിക് ആക്കി വഹാബിസം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സലഫി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പേരോടിന്റെ മറുപടി

  # vimeo.com/13341388 Uploaded 35 Plays 0 Comments
 4. അബു ജാഹിലിനെ വെള്ള പൂശി സുന്നികളെ മുശ്രിക് ആക്കി വഹാബിസം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സലഫി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പേരോടിന്റെ മറുപടി

  # vimeo.com/13351421 Uploaded 36 Plays 0 Comments
 5. സജ്ജനങ്ങളുടെ കഴിവ് സലഫിയുടെ കളവു ( Sajjanangalude kazhivu Salafiyude Kalavu)

  # vimeo.com/13354409 Uploaded 53 Plays 0 Comments

Kanthapuram, Perod

Abdu Rahim Tharuvara

Debate between Perod and Hussain Salafi at Nadapuram. You Can Watch and download the full CD's of the debate from here Insha Allah.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.