1. Europees Programma LDD
  ‘LDD, de Eurorealisten’
  Inhoudsopgave
  1. Algemene Visie: Eurorealisme:
  - Confederatie
  - Europese Grondwet
  - Verdrag van Lissabon
  - Gezond Verstand in Europa
  2. Economisch Europa: Sterk fundament:
  - Regelzucht en betutteling
  - Interne markt
  - Protectionisme
  - Chaos financiele markten
  - Euro
  3. Consolidering Europa
  - Uitbreiding
  - Turkije
  - Vrijhandelszones
  - EU-macht
  4. Assertiever Europa:
  - Vrijheid van meningsuiting
  - Mensenrechten
  - Politie
  - Justitie
  - Immigratiebeleid
  1
  5. Zuiniger Europa:
  - Landbouwbeleid
  - Regionaal Beleid
  - Onderzoek en Ontwikkeling
  - Begroting
  - Financiering Europa
  - Institutionele afslanking
  6. Groenrechts Europa:
  - Klimaatverandering
  - Ecologische bangmakerij
  - Energieonafhankelijkheid
  - Kernenergie
  2
  1. Algemene Visie: Eurorealisme.
  Het Europese eenwordingproces is het beste dat Europa ooit is overkomen. Na
  eeuwen van godsdienstoorlogen, burgeroorlogen en wereldoorlogen hebben Europese
  staten ingezien dat samenwerking in een gemeenschappelijk kader toch beter is. Dat
  kader is de Europese Unie die nu 27 leden telt en waarvan Belgie tot de 6 stichters
  behoort. In 50 jaar is Europese eenwording gegroeid in omvang en diepgang. Zij is bij
  uitstek een liberaal project: een ruimte van democratie en stabiliteit met een interne
  markt waarop belemmeringen voor burgers en bedrijven worden weggenomen. De
  Belg kan vrij reizen, heeft een sterke munt tot zijn beschikking, verdient door de
  economische integratie gemiddeld duizenden euro’s per jaar meer en geniet van een
  groot scala aan producten. De oorspronkelijke doelen: nooit meer oorlog tussen
  lidstaten, economische welvaart en bescherming tegen dictaturen zijn ruimschoots
  gehaald. In de 21ste eeuw staat de Europese Unie echter voor nieuwe uitdagingen.
  - Hoe kan Europa een voldoende peil van welvaart en werkgelegenheid
  overeind houden om de kosten van vergrijzing te betalen?
  - Welke rol speelt Europa in een turbulente wereld?
  De balans van de Europese integratie is positief. Maar behaalde successen mogen ons
  niet aanzetten tot zelfgenoegzaamheid. Het mislukken van de Europese grondwet en
  de moeilijke ratificatie van het Verdrag van Lissabon geven aan dat er iets schort. De
  Europese burger is terughoudender geworden en ziet de EU steeds meer als een
  moloch die de eigen leefwereld bedreigt. Daarnaast is er een economische crisis.
  Geen enkele Europese leider zag die aankomen. Integendeel, ze baseerden hun
  begrotingen voor 2009 op overschatte groeipercentages. De kredietcrisis heeft Europa
  verrast omdat het te lang dacht dat het een ‘typisch Amerikaans’ verschijnsel was. De
  Amerikaanse hypotheekcrisis werd een bankencrisis, een kredietcrisis en is nu een
  globale economische crisis geworden, die zelfs de contouren van een jarenlange
  depressie kan aannemen. De storm was vanuit Amerika een jaar onderweg en toch
  werden Europese beleidsmakers overvallen. Dat getuigt van een verontrustend gebrek
  aan gezond beoordelingsvermogen. Er is bij de regerende Europese elite een
  schrikbarend deficiet aan realiteitszin.
  Europa spreekt en handelt altijd ‘namens’ en ‘voor’ de Europese burger maar die
  3
  burger komt er niet aan te pas. Niets is ‘door’ de Europese burger. Veel burgers zien
  de EU als een elite-project voor Eurocraten die ver weg staan van de problemen van
  alledag. Mensen hebben de indruk dat Europa op een paternalistische wijze te veel
  bedilzucht toont, dat de uitbreiding van 15 naar 27 lidstaten te snel is gegaan en dat
  kleine landen amper meetellen, laat staan invloedrijke regio’s. De mislukking van de
  Europese Grondwet die de weg moest effenen naar een federaal Europa veroorzaakte
  jaren van impasse en ruzies. Bijna een decennium werd verloren met intern
  constitutioneel gekibbel. Europa was bezig met zichzelf, terwijl de wereldeconomie
  ontspoorde. Geen enkele Europese instelling onderkende de ernst van de kredietcrisis
  en toen Europese leiders het eindelijk zagen, keken ze eerst naar hun eigen banken en
  spaarders. Het was ‘eigen bank eerst’. Europa was bezig met de eigen juridische
  doolhof, terwijl de Europese economie onderuitzakte, met een recessie als gevolg. De
  EU was ziende blind.
  Europa heeft daarom nood aan een reality-check wegens een belangrijke denkfout.
  Hele generaties Belgische Euro-politici handelden vanuit de idee dat de EU
  onafwendbaar zou afstevenen naar een federale staat. Oude Europese natiestaten
  zouden afsterven als kunstmatige entiteiten en ‘Brussel’ zou hun macht overnemen als
  een soort Europese regering, gefinancierd door een Europese belasting. Daarbij keek
  men naar het eenwordingsproces van de VS dat werd geboren uit 13 staten die tot het
  Britse Rijk behoorden. De VS begon in 1776 als een confederatie van 13 staten, maar
  werd met de grondwet van 1787 de federale staat zoals we die nu kennen. Europese
  federalisten willen een soortgelijk proces in Brussel. Maar die gelijkenis gaat niet op.
  Bij de Amerikaanse onafhankelijkheid waren die 13 staten koloniale nederzettingen
  die tesamen een natie gingen vormen, met een taal, een cultuur en een gezamenlijke
  identiteit. En zelfs dat proces verliep heel moeizaam want de ratificatie van de
  Amerikaanse grondwet mislukte bijna wegens fel verzet binnen grote staten, zoals
  New York. Uiteindelijk kwam er zelfs een burgeroorlog aan te pas voor Amerika de
  strakke federale staat werd zoals we die nu kennen. Amerika zag zich uiteindelijk one
  nation under God en is nu de meest diverse natiestaat ter wereld. Het Europa na de
  tweede wereldoorlog was een continent van moegevochten natiestaten met hun eigen
  cultuur, taal en geschiedenis. Die natiestaten hadden zich wederzijds uitgeput en
  konden in het beste geval nauw samenwerken. Maar zij kunnen niet opgaan in een
  ‘Europese natie’ met een taal en een cultuur. Wie dat toch probeert te doen, bouwt
  4
  luchtkastelen. Wie dat toch probeert, programmeert mislukkingen. De Verklaring van
  Laken van 2001 probeerde dat federaliseringsproces in werking te zetten, via een
  constitutionele Conventie en een Grondwet. Zoals in Amerika. Maar het mislukte,
  want het was een proces ‘voor’, ‘door’ en ‘met’ een Europese elite. De Europese
  burger was toeschouwer en stemde het project weg. Na het ‘neen’ van Frankrijk en
  Nederland dreigden nog zes negatieve uitslagen bij referenda. De Europese
  regeringsleiders vormden de ontwerp grondwet om tot het Verdrag van Lissabon,
  maar dat struikelde over een referendum in Ierland. ‘Brussel’ verdoemde Ierland dat
  dit najaar een tweede kans krijgt om ‘Ja’ te zeggen tegen het Verdrag van Lissabon.
  Als Europese burgers al mogen stemmen, moeten ze net zo vaak stemmen tot ze ‘Ja’
  zeggen. De Europese elite aanvaardt geen ‘Neen’.
  Deze federale idee werd echter een geloof van de Europese elite en wie niet meezong
  in het kerkkoor werd uitgeroepen tot de ketter van het Schuman plein. Kritische
  vragen mochten niet worden gesteld en het Euro-federalisme maakte zijn eigen
  cynisme: de Europese burger was dom en moest niet worden verveeld met te veel
  informatie. ‘Brussel’ wist beter en referenda waren gevaarlijk omdat het domme volk
  ‘neen’ kon zeggen op de prachtige voorstellen. Of zoals Geert Mak het omschreef:
  ‘De Europese elite koesterde een idealistische arrogantie’. De burger is voor die
  zelfbenoemde elite een ‘kind’ dat leiding nodig heeft. De Europese elite ziet zich als
  een avant garde, verheven boven het ‘nietswetende volk’. En als dat volk bij een
  referendum toch ‘neen’ zegt, dan zijn federale Eurocraten boos op het volk. Zij willen
  een volk dat volgt. Maar zij beseffen hun denkfout niet. Maar met de neergang van de
  Europese Grondwet en de uitbreiding van de EU naar 27, en straks meer dan 30 leden,
  is de kans op een federaal Europa met een Europese regering verkeken. De burgers
  willen het niet en veel nieuwe lidstaten, die vaak 40 jaar van communisme hebben
  ervaren, willen het ook niet. Zij willen niet ‘Moskou’ vervangen door ‘Brussel’.
  Tegenover de Euro-federalisten beschouwt LDD zich als partij van Euro-realisten.
  LDD ziet de EU als een confederatie van lidstaten die op een serie fundamentele
  beleidsterreinen bevoegdheden delen, en besluitvorming overdragen aan de
  instellingen in Brussel. Daarbij draait het in eerste instantie om de vier fundamentele
  vrijheden (vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten) om een interne
  markt van 500 miljoen Europeanen te realiseren; de bakermat van de Europese
  5
  welvaart. De EU is echter niet beperkt tot een vrijhandelszone, maar is een politieke
  entiteit geworden met zaken als milieu, veiligheid, immigratie, globalisering, de
  gemeenschappelijke munt, vergrijzing, energieonafhankelijkheid,
  terrorismebestrijding. Europese eenwording is een oefening in ‘het mogelijke’. Nu het
  federale ideaal weg is, moeten wij ons richten op het ‘Europa van de feiten’. De vraag
  luidt: Wat kan de Europese Unie doen en waar liggen haar grenzen? De EU moet zich
  richten op kerntaken die bestaan uit gemeenschappelijke problemen die enkel
  gezamenlijk op een effectieve manier kunnen worden aangepakt. Europa herwint het
  vertrouwen van de burger dus niet met glanzende brochures, grote beloftes en
  ronkende persverklaringen. De EU moet prioriteiten stellen, doelstellingen formuleren
  die haalbaar zijn en het overige beleid overlaten aan nationale of regionale overheden.
  Er is een grens aan wat de EU kan en moet doen, zodat zij datgene wat zij moet doen
  ook effectief kan doen.
  De gelovige Euro-federalisten moeten die waarheid onder ogen zien: Europa is een
  verzameling van staten die grensoverschrijdende problemen samen aanpakken en
  daarvoor gezamenlijke regels opstellen. Een federaal Europa met één federale
  regering in Brussel komt er niet. Die trein is met de Big Bang uitbreiding vertrokken.
  De idee dat Europa zich naar een superstaat ontwikkelt, is zelfs contra-productief
  omdat de Europese burger dat niet wil. Zie de moeilijkheden bij referenda. Al is
  Belgie een afgezwakte natiestaat met sterk gelaagde identiteiten, de meeste lidstaten
  zijn wel herkenbare natiestaten. Het maximaal haalbare is daarom een confederatie
  van staten die zich richt op een aantal fundamentele kerntaken. Het opmerkelijk is dat
  Euro-federalisten de Eurosceptici in de kaart spelen doordat zij iets nastreven dat niet
  haalbaar is, en vervolgens aspecten van Europese eenwording zien mislukken. En dat
  is precies wat Eurosceptici willen.
  LDD is Euro-realistisch en aanvaardt de realiteit van een Europese confederatie met
  essentiele kerntaken. Daarbij bepalen de staten over welke beleidsterreinen zij samen
  besluiten en of zij bepaalde taken overdragen aan een onafhankelijke instelling zoals
  de Europese Centrale Bank die toezicht houdt op de Euro of de Europese Commissie
  die het concurrentie- en staatssteunbeleid uitvoert. Het Europees project heeft nood
  aan een dosis Gezond Verstand waarbij goed wordt gekeken naar de kerntaken, de
  effectiviteit van het besluitvormingsproces in Brussel, de besluitvaardigheid van
  6
  Europese instellingen en de rol van de burger die nu volledig is vervreemd. Veel
  burgers zien Europa als ongrijpbaar en onbegrijpelijk. Dat komt omdat de EU spreekt
  in code-taal, en soms wartaal. Wie in Brussel de taal van gewone burgers spreekt,
  wordt al snel uitgemaakt voor ‘populist’ of ‘anti-Europeaan’.
  Besluit:
  - LDD pleit voor Euro-realisme. De EU moet zich concentreren op een
  aantal hoofdtaken en haalbare doelstellingen formuleren. Op tal van
  beleidsterreinen is een reality-check nodig en moeten kritische vragen
  worden gesteld. Een Europese federale staat is een luchtkasteel.
  - LDD is schoorvoetend voor het Verdrag van Lissabon, als alternatief na
  de mislukking van de Europese Grondwet. Lissabon blijft echter veel
  gebreken vertonen, vooral ten aanzien van de institutionele
  vorminggeving van de Europese instellingen die topzwaar blijven.
  7
  2. Economisch Europa
  Europees beleid is binnenlands beleid en gaat de burger heel veel aan. De meeste
  wetgeving die wordt uitgevoerd door de Belgische of Vlaamse overheid komt uit de
  EU. Maar de bureaucratische molen van de EU heeft de neiging zich bezig te houden
  met de kleinste details waarover Europese Commissie, Europees Parlement en Raad
  van Ministers eindeloos vergaderen, terwijl deze instellingen bijvoorbeeld de
  kredietcrisis uit Amerika niet zagen aankomen. Zij verliezen zich in details zoals de
  vorm van bananen (recht of krom) of de maten van jampotten bij artisinale produktie.
  Elke individuele boer die jam of melk verkoopt op individuele basis, moet aan dikke
  pakken Europese voorschriften voldoen. Die regelzucht komt vanuit de mentaliteit die
  een ultieme uniformiteit nastreeft. ‘Brussel’ weet alles beter. In plaats van
  kaderrichtlijnen die werken met het principe van ‘wederzijdse erkenning’ heeft de EU
  de neiging de 27 lidstaten met detailwetgeving te harmoniseren. Dit leidt tot een
  nieuwe betutteling.
  Zo is de Vogel- en Habitatrichtlijn ontaardt in een ongekende regelzucht die elke
  vorm van economische vooruitgang frustreert. De Vogelrichtlijn dateert uit 1979 en
  heeft tot doel 187 vogelsoorten te beschermen door de instelling van ‘speciale
  beschermingszones’. De Habitatrichtlijn uit 1992 hanteert hetzelfde regime voor 500
  planten en 200 diersoorten. Deze richtlijn, ongetwijfeld gebaseerd op goede
  bedoelingen, heeft ongekende negatieve resultaten. Bij elk groot infrastructuur project
  wordt bestudeerd of er niet een zeldzaam diersoort in de knel komt; een broedende
  vogel, een slak, bever, vis of muis. Indien dit het geval is, wordt het bouwproject
  stilgelegd en moet er eerst plaatsvervangende huisvesting voor het dier worden
  aangelegd, en wel in de oorspronkelijk toestand zodat de zeldzame slak of bever zijn
  habitat terug heeft. De nationale politiek heeft de fout gemaakt deze richtlijn onnodig
  streng toe te passen, onder druk van de milieubeweging die de richtlijn aangrijpt om
  grote infrastructuur projecten tegen te houden. Het gevolg is ecologisch
  fundamentalisme: de bouw van bruggen, wegen, kanalen of tunnels loopt jarenlange
  vertraging op of gaat niet door. En kostbare landbouwgronden worden onder water
  gezet ten gunste van de nieuwe ‘habitat’. Daarmee heeft deze richtlijn averechtse
  effecten voor werkgelegenheid, verkeersveiligheid en economische groei. Zij
  vertraagt noodzakelijke infrastructuurprojecten en leidt tot uitwassen zoals het onder
  8
  water zetten van polders en het afbreken van boerderijen. Werk en landbouw worden
  geslachtofferd op het altaar van groen fundamentalisme. Daarom moet deze twee
  richtlijnen worden bijgesteld en hun toepassing versoepeld.
  De Europese gemeenschappelijke markt is de belangrijkste pijler van de Europese
  welvaart. De interne markt voor goederen, personen, kapitaal en diensten is de
  onderbouw van de Europese eenwording. Al het andere wordt daarop gebouwd. Als
  de Europese interne markt verbrokkelt, zakt het fundament van de Europese welvaart
  in elkaar. Vooral kleine landen hebben nood aan die Europese dimensie omdat hun
  thuismarkt te klein is. De Europese interne markt opent voor Vlaamse bedrijven de
  deur voor export naar mogelijk 500 miljoen consumenten. Voor Vlaanderen met zijn
  vele kleine- en middelgrote bedrijven is die Europese markt onontbeerlijk. Zonder die
  Europese markt zou Vlaanderen vervallen in acute armoede. Door het gebruiken van
  opportuniteiten op die Europese markt kan Vlaanderen zijn sociaal model schragen.
  Daar wordt het geld verdient voor onze uitkeringen en pensioenen. Zonder Europa
  zou Vlaanderen een sociaal kerkhof zijn.
  Sommigen grijpen de kredietcrisis aan om het einde van de vrije markt en het vrije
  ondernemerschap in te luiden. Vooral socialisten beweren dat de vrije markt deze
  crisis heeft veroorzaakt. Dat is niet waar. De economische crisis begon in de zomer
  van 2007 in de vorm van een hypotheekcrisis in Amerika. De Amerikaanse overheid,
  zowel Democraten als Republikeinen, wilde dat mensen met lagere inkomen een huis
  konden kopen. De ‘eigen woning’ werd gezien als hoogtepunt van sociaal beleid.
  Daarvoor pompten twee semi-publieke hypotheekfondsen, Fannie Mae en Freddy
  Mac, honderden miljarden dollars in de hypotheekmarkt. Deze fondsen kregen hun
  opdracht van het Amerikaanse Congres: zo veel mogelijk hypotheken verstrekken aan
  mensen met lage inkomens. Dat deden zij. Zelfs particuliere hypotheek- en
  commerciele banken werden gedwongen geld te lenen aan mensen die niet het
  vermogen hadden terug te betalen. Actiegroepen zoals Acorn zetten bankdirecteuren
  onder druk om die hypotheken te verstrekken, onder dreiging van negatieve
  publiciteit. Wat deed Amerika? Het voerde een ‘gratisbeleid’ op grote schaal, met
  gratis hypotheken voor grote huizen. Het was een Stevaert-koers op mega-schaal.
  Miljoenen burgers maakten aanspraak op dit gratisbeleid: geld had geen waarde en
  huizenprijzen stegen. Amerikaanse politici verspreidden de illusie dat velen rijk
  9
  konden worden zonder te werken. Amerika socialiseerde de onderkant van de
  huizenmarkt, als deel van sociaal beleid. Dit was onhoudbaar. Toen de rente steeg,
  konden huiseigenaars hun hypotheken niet meer aflossen en zakte de pyramide in
  elkaar. De oorzaak van de crisis was dus niet de vrije markt, maar politieke
  interventie ten behoeve van een ‘gratisbeleid’ op grote schaal. De vrije markt zou die
  goedkope hypotheken nooit hebben verstrekt. Deze hypotheekcrisis veroorzaakte een
  kettingsreactie die – via een banken- en kredietcrisis - leidde tot de globale
  economische crisis van nu. Ook Europa ondervindt de gevolgen. Maar het zou zeer
  gevaarlijk zijn de Europese interne markt in gevaar te brengen met verkeerde analyses
  en slogans als zou het vrije ondernemerschap de oorzaak van de crisis zijn. Dat is het
  populisme van socialistische politici die de herinnering aan hun eigen mislukte
  planeconomie willen uitwissen.
  Economen schatten dat de Europese interne markt de welvaart in de EU heeft
  verhoogd met 10% van het nationaal inkomen. Het productaanbod is aanzienlijk
  gegroeid en de kwaliteit van de producten wordt beter gecontroleerd. De Europese
  markt vergt voortdurend onderhoud en de Europese Commissie moet er dus op
  toezien dat landen die de regels aan hun laars lappen harder worden aangepakt.
  Daarom is reparatiewerk nodig om die markt beter te doen functioneren. De
  kredietcrisis heeft aangetoond dat het vrij verkeer van kapitaal in de EU niet gepaard
  ging met navenant toezicht op Europees niveau. Instanties in de afzonderlijke
  lidstaten zagen toe op beurzen en financiele produkten, zoals de CBFA in Belgie. Zij
  waren naar binnen gericht en zagen niet het gevaar van rommelaandelen uit de
  Amerikaanse hypotheekmarkt die door grote zakenbanken rond de wereld werden
  gepompt. Er was wel toezicht maar dat voldeed niet omdat toezichthouders waren
  onderworpen aan hetzelfde groepsdenken als CEO’s. Dat gold ook voor bedrijven
  zelf. Veel politici zaten in de Raad van Toezicht van Dexia, maar zij waren meer
  geinteresseerd in de zitpenningen dan in toezicht. De Belgische Haute Finance had
  toezicht op Fortis maar het collectieve adeldom in geldzaken ging roemloos onderuit.
  De top van Fortis was een Herensociëteit. Toezicht moet per definitie onafhankelijk,
  efficient en moedig zijn. Daarom is een Europese Toezichthouder nodig om grote
  kapitaalstromen en risicovolle financiële producten in de gaten te houden en te
  waarschuwen voor ontsporingen. Ook moeten kredietbeoordelende agentschappen, de
  10
  zogenoemde credit rating agencies, onafhankelijk van de bankwereld functioneren.
  Tijdens de hypotheekcrisis gaven zij aandelen uit de Amerikaanse hypotheekmarkt de
  beste beoordeling (de AAA-status) en durfden later hun inschatting niet bij te sturen
  omdat hun inkomsten afhankelijk waren van de banken waarvan zij de financiele
  produkten beoordeelden. Het vrij verkeer van kapitaal heeft vooral kundig en
  adequaat toezicht nodig dat de moed heeft tegen het groepsdenken op de beurzen in te
  gaan. Ook de Europese Unie moet op dit terrein de taak van marktmeester op zich
  nemen om de vrije markt te beschermen tegen desastreuze verstoringen. Een vrije
  markt betekent niet vogelvrij. Het betekent dat bedrijven vrij zijn te ondernemen op
  basis van spelregels waarop onafhankelijk instanties toezien.
  Ook het vrij verkeer van diensten is in de EU niet optimaal, terwijl deze sector 70
  procent van de Europese economie vertegenwoordigt. Het vrij verkeer van goederen
  is gebaseerd op het principe van ‘wederzijdse erkenning’ waarbij een produkt uit het
  ene lidstaat mag worden verhandeld in enig ander lidstaat. Bij honderden
  dienstverleners (van architecten tot consulenten en van reisbureaus tot
  modeontwerpers) is dat niet het geval. Een dienstverlener moet aan tal van
  bureaucratische en dure regels voldoen om het een ander EU-lidstaat te werken. De
  dienstenrichtlijn probeerde aanvankelijk op de dienstenmarkt hetzelfde systeem als op
  de goederenmarkt te realiseren. Maar na een protest, geinspireerd door protectionisme
  en angstmakerij, werd de richtlijn verwaterd en moeten dienstverleners alsnog tal van
  vergunningen bemachtigen in het land waar zij de dienst willen verlenen. LDD streeft
  ernaar bij de evaluatie van de dienstenrichtlijn een stelsel in te richten waarbij de
  Europese Unie de minimumvereisten voor de kwaliteit van dienstverleners formuleert
  die gelden in alle lidstaten. Een dienstverlener die hieraan voldoet wordt opgenomen
  in een EU-wijd computerstelsel waarin diens achtergrond kan worden getraceerd.
  Vervolgens kan de dienstverlener overal op de Europese markt zijn diensten
  aanbieden waarbij deze moet voldoen aan de wetgeving inzake arbeids- en
  consumentenbescherming in het land waar de dienst wordt aangeboden. Met het
  vlottrekken van een Europese dienstenmarkt krijgt de Europese economie een extra
  impuls. Protectionisme, zowel binnen Europa als tussen internationale
  handelspartners, schaadt de wereldeconomie. De Europese markt is de beste
  springplank voor Vlaamse bedrijven om ook buiten Europa competitief te zijn.
  Protectionisme is een banvloek die fataal is voor kleinere bedrijven in kleine landen
  11
  en moet daarom fel worden bestreden.
  Aan het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal wil LDD een
  vijfde vrijheid toevoegen: de vrijheid van kennis. Om de concurrentie met landen als
  de VS, India en China aan te kunnen moet de EU de aanwezige kennis in Europa
  beter benutten. Studenten moeten meer mogelijkheden krijgen in het buitenland te
  studeren en toptalent uit het buitenland moet actief worden aangetrokken. Er is
  momenteel te weinig ruimte voor kwaliteitsimmigratie wat bedreigend is voor de
  toekomst van de Vlaamse economie. Innovatie en technologische vernieuwing is niet
  mogelijk zonder mensen die dit proces een impuls kunnen geven. Wij moeten
  daarvoor open staan, in belang van onze eigen toekomst. Vrijwel alle innovatie en
  technologische vernieuwing komt uit de VS, van computertechnologie tot medische
  ingrepen. Amerika staat open voor mensen die vernieuwing gestalte kunnen geven,
  waar zij ook vandaan komen. Wij moeten kwaliteitsimmigratie verwelkomen want als
  wij dat niet doen wordt Vlaanderen een bejaardentehuis zonder financiering.
  Besluit: Om nog beter te profiteren van de interne markt is LDD van mening dat
  Belgie, eventueel in kopgroepen met gelijkgezinde Europese landen, moet streven
  naar:
  - een volledig vrije dienstenmarkt waarbij een dienstverlener uit een lidstaat in
  de hele EU diensten kan aanbieden.
  - een drastische vereenvoudiging van het BTW systeem, ter bestrijding van
  fraude en ter bevordering van administratieve lastenverlichting voor burgers
  en bedrijven;
  - de invoering van een gezamenlijk patent om uitvindingen in Europa te
  houden.
  - de invoering van een gemeenschappelijke grondslag voor de
  vennootschapsbelasting, ter vereenvoudiging van lasten voor het
  bedrijfsleven en ter verbetering van de transparantie en het
  investeringsklimaat. Op basis van de gemeenschappelijke grondslag kunnen
  lidstaten volop concurreren ten aanzien van het tarief in de
  vennootschapsbelasting.
  - De invoering van een Europese Toezichthouder op Europese
  12
  kapitaalmarkten en het onafhankelijk maken van kredietbeoordelende
  agentschappen, de zogenoemde credit rating agencies.
  - Bevordering van kwaliteitsimmigratie die mede gestalte geeft aan
  economische innovatie en technologische vernieuwing.
  - LDD vindt dat de Vogel- en Habitatrichtlijn moet worden versoepeld en
  minder dogmatisch moet worden toegepast.
  De Euro is belangrijk voor het functioneren van de interne markt. De gezamenlijke
  munt biedt burgers en bedrijven gemak, kansen en stabiliteit. Dankzij de Euro zijn de
  deelnemende landen beduidend minder kwetsbaar voor financiële crises. De
  kredietcrisis heeft dit aangetoond. Denemarken werd snel overtuigd van het nut van
  de Euro en nieuwe lidstaten zoeken nu snellere toegang tot de Eurozone. IJsland
  meende solo slim te zijn, maar ging de dieperik in. De kernwaarde van de Euro is
  monetaire stabiliteit en beperkte inflatie. Daarmee worden onze koopkracht en onze
  pensioenen gegarandeerd. Voorwaarde voor deze stabiele gemeenschappelijke munt
  is dat de gezamenlijke regels door alle landen nauwgezet worden nageleefd. Regels
  mogen niet door grote lidstaten worden overtreden zonder dat dit tot sancties leidt.
  Inzake de euro zijn alle deelnemende landen gelijk, maar de grote zijn ‘meer gelijk’
  dan de kleine. Indien EU-lidstaten die behoren tot de Eurozone de criteria van de
  Economische en Monetaire Unie ten aanzien van het begrotingstekort en de
  schuldenlast met voeten treden, erodeert de basis van de Euro en verbrokkelt het
  draagvlak. Dan is de ‘Geest van Guy Mathot’ weer uit de fles. Het gevolg is
  monetaire instabiliteit op het moment dat de kosten van de vergrijzing volop
  doorwegen. Dit is een sociaal rampscenario, een geprogrammeerd sociaal bloedbad.
  LDD is daar tegen.
  Daarom moeten Europese afspraken weer afspraken worden, met een begrotingstekort
  dat niet boven de 3 procent mag oplopen en een schuldgraad van maximaal 60
  procent. Belgie heeft een schuldgraad van 87 procent en er is derhalve weinig ruimte
  voor stimuleringsplannen omdat met een groot begrotingstekort de schuldgraad direct
  oploopt. Stimuleringsplannen werken dan ook niet omdat de burger het extra geld niet
  uitgeeft, uit vrees dat de overheid kort daarop dat geld via belastingverhogingen weer
  terugpakt. Belgie heeft evident minder ruimte voor stimulering dan landen met een
  13
  lagere schuldgraad. Tenzij men de fout van Mathot wil herhalen. Wij kampen nog
  altijd met de erfzonde van Mathot, minister van begroting in de regering-Martens.
  Een generatie heeft bijna dertig jaar geleden financiele roofbouw gepleegd. Daarvoor
  boeten wij nog steeds. De paarse regering had vanaf 2000 de kans tijdens de
  hoogconjunctuur overschotten te boeken. Maar dat deed zij niet; premier Verhofstadt
  en de PS maakten het geld op. Door niet te sparen tijdens de ‘vette jaren’ is er amper
  ruimte voor economische stimuli tijdens de ‘magere jaren’. Wat wij nu moeten doen
  is het versterken van de socio-economische, fiscale, electronische en fysieke
  infrastructuur van Vlaanderen zodat onze bedrijven op de eerste golf zitten zodra de
  wereldeconomie weer aantrekt. We moeten voor bedrijven – vooral voor
  zelfstandigen en kmo’s - de fiscale structuur sterk vereenvoudigen, de publieke
  subsidiemolen ontmantelen en tarieven verlagen, bijvoorbeeld door de invoering van
  een vlaktaks in de vennootschapsbelasting. Tegelijk kan men bedrijfswinsten die
  opnieuw worden geïnvesteerd in innovatie voorzien van het nultarief. Het
  arbeidsmarktbeleid heeft meer flexibiliteit nodig en geen invoering van een 32-urige
  werkweek die onmiddellijk een structurele werkloosheid veroorzaakt van meer dan 10
  procent en een nog veel hogere jeugdwerkloosheid. Versterking van de
  concurrentiepositie is een eerste vereiste om op de herstelgolf mee te kunnen.
  Daarvoor is een gezond ondernemingsklimaat nodig. Geld dat de overheid uitgeeft,
  moet eerst worden verdiend in de particuliere sector. Al het andere is poezie van valse
  profeten.
  Besluit: LDD houdt vast aan de criteria van de Economische en Monetaire Unie
  (EMU) die een sterke Euro moeten garanderen, zoniet raakt de ‘Geest van
  Mathot’ uit de fles op Europese schaal.
  14
  3. De grenzen van Europa
  De uitbreidingen hebben de EU tot de grootste economische markt van de wereld
  gemaakt en stabiliteit en democratie in voormalige dictaturen gebracht. Die
  uitbreiding was nodig voor de eenwording van het Europese continent. Zij was
  historisch want de scheiding tussen Oost- en West-Europa was kunstmatig, opgelegd
  door het communisme. Maar uitbreiding van 15 naar 27 lidstaten was een grote
  sprong. Daarom heeft de EU nu tijd nodig dit te absorberen omdat zij binnen Europa
  een grote welvaartskloof moet overbruggen. Een volgende uitbreidingsronde is
  daarom niet gewenst. Alleen kandidaat-lidstaten die nu reeds aan de
  toetredingsvoorwaarden voldoen vormen daar mogelijk een uitzondering op. Voor de
  rest moeten wij nu een pas op de plaats en de EU in de huidige samenstelling
  consolideren en verdiepen. De EU zit nu op de grens van haar vermogen tot cohesie
  en besluitvorming. Wij mogen geen risico nemen met sprongen in het duister onder
  het mom van voluntarisme want dit is het enige Europa dat we hebben. Er is geen
  plan-B.
  Sommigen noemen het ‘consolideren’ een gebrek aan visie. Wie te veel visioenen
  ziet, komt terecht bij de psychiater. Gezond verstand is vereist. Consolidering is al
  moeilijk genoeg. Als een land eenmaal lid is, wordt het makkelijk een dwarsligger,
  zoals Polen geregeld demonstreert. Bovendien blijkt het moeilijk corrigerend op te
  treden en is de wil om problemen als corruptie aan te pakken vaak gering, zoals
  Roemenie en Bulgarije tonen. EU-uitbreiding vereist brede steun in de maatschappij.
  Nooit mag het draagvlak voor het Europese project in gevaar worden gebracht door
  visioenen van voluntaristen.
  Verder zou er voor een exit-strategie moeten zijn voor landen die wensen uit de
  Europese Unie te stappen. Doch, net zoals de instapprocedure zou ook die strategie
  over verscheidene jaren moeten verlopen, dit om tegen te gaan dat opeenvolgende
  regeringen voortdurend uit en in de unie stappen.
  Een bijzondere positie neemt Turkije in. De oorzaak is dat de Europese Gemeeschap
  in 1963 een associatieakkoord sloot met Turkije waarin volledige toetreding tot
  Europa in het vooruitzicht werd gesteld. In 1963 was Europa enkel een
  15
  gemeenschappelijk markt in wording en tijdens de jaren tachtig heeft de toenmalige
  voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, veel onderdelen van de
  interne markt gerealiseerd. In 1995 trad Turkije toe tot de Europese interne markt, wat
  betreft het vrij verkeer van goederen. Intussen was de Europese Gemeenschap de
  Europese Unie geworden dat veel meer was dan enkel een interne markt. De EU was
  een politieke entiteit geworden. In 1999 begonnen de toetredingsonderhandelingen
  tussen de EU en Turkije.
  Het toetredingsperspectief was zonder enige twijfel goed voor Turkije. Dat proces
  heeft politieke en economische hervormingen gestimuleerd die kaderen in de
  modernisering van de Turkse economie. Maar een aantal gebeurtenissen van de
  laatste jaren laat zien dat Turkije eerder van Europa afdrijft dan dat er toenadering
  plaatsheeft. Zo past een eventueel verbod van de regerende AK partij door het Turkse
  Hof niet in een moderne democratie. Het is aan Turkije om te laten zien dat het zich
  daadwerkelijk tot een democratische rechtsstaat ontwikkelt die alle Europese regels
  overneemt. Denk daarbij aan de positie van de Koerden. Maar er zijn ook andere
  ontwikkelingen. Onlangs riep de Turkse premier Erdogan in Keulen Duitsers van
  Turkse origine op om niet te ‘assimileren’ in de Duitse samenleving. Hij noemde
  assimilatie een ‘misdaad’. Maar Duitsland is een fatsoenlijk Europees land waarin
  burgers van Turkse origine, in Duitsland geboren, zich het best assimileren in de
  Duitse maatschappij. Dat verhoogt hun toekomstkansen, terwijl daarentegen
  afzondering leidt tot een sociale apartheid. Die uitspraak roept vragen op over de
  intenties van de Turkse toetreding.
  LDD is geen voorstander van het Turkse lidmaatschap van de EU. De Europese Unie
  kan toetreding van Turkije, over tien jaar een land met honderd miljoen inwoners en
  potentieel de grootste lidstaat, niet absorberen. De EU zit nu al op de grens van het
  absorptievermogen en Turkije zou een brug te ver zijn. Bovendien is Turkije een
  relatief arm land en zou er binnen de EU een nog grotere welvaartskloof ontstaan.
  Europees beleid inzake landbouw en regionaal beleid zouden met Turkije als
  volwaardig lid uit hun voegen schieten. Turkije zou alleen kunnen toetreden als de
  EU enkel een ‘gemeenschappelijk markt’ zou zijn, zoals het dat was in 1963. Maar
  dat is het niet meer. De EU is een politieke entiteit. Met de toetreding van Turkije zou
  de EU geen stabiliteit exporteren maar instabiliteit importeren. De EU zou
  16
  handelingsonbekwaam worden. De EU kan Turkije niet absorberen na alle
  uitbreidingen van dit decennium. Indien Turkije zou toetreden, zouden ook de
  Oekraine, Moldavie, Georgie en Wit-Rusland op de Europese deur tikken en zeggen:
  ‘wij ook’. De Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft zelfs geopperd dat Rusland
  lid van de EU wordt, waarmee de Europese Unie zou grenzen aan Mongolie en Japan.
  Dat kan niet en is totaal onrealistisch. Dit proces is het einde van Europese
  eenwording. Erger zelfs: het maakt Europa tot een arm, achtergebleven en provinciaal
  continent dat geen enkele rol speelt in de wereld. Inzake uitbreiding heeft Europa
  geen nood aan bevlogenheid maar aan toegepast gezond verstand.
  De EU moet Turkije een ‘strategisch partnerschap’ aanbieden waarin Turkije alle
  economische en handelsvoordelen heeft zoals andere lidstaten, maar geen lid is van de
  EU. Turkije is een bevoorrechte partner. Ten aanzien van andere landen of gebieden
  die willen toetreden tot de EU, kan Europa vrijhandelszones aanbieden. Dit betekent
  dat landen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa en de Kaukasus een
  beroep kunnen doen op vrijhandelsakkoorden die hen toegang geven tot de interne
  markt van 500 miljoen consumenten, mits hun produkten voldoen aan de Europese
  kwaliteitseisen. Ook moeten zij hun markten onderling openen. Dit heeft grote
  voordelen. De EU exporteert Europese standaarden naar landen van die
  vrijhandelszone, importeert produkten uit die zone maar Europese bedrijven krijgen
  ook makkelijke toegang tot markten binnen die vrijhandelszone. Dit is een socio-
  economische impuls voor niet EU-lidstaten in de ruime vrijhandelszone, terwijl de
  EU er een enorm afzetgebied bij krijgt. De vrijhandelszone is als het ware een
  brandladder die men ver kan uitschuiven. Zo stimuleert Europa buurtregio’s zonder
  dat het zelf handelingsonbekwaam wordt, wat het geval zou zijn als al de genoemde
  landen zouden toetreden tot de EU.
  De Europese elite is echter helemaal gefixeerd op het Turkse lidmaatschap en
  probeert het door te drukken. Na verloop van jaren zullen Europese onderhandelaars
  het resultaat op tafel leggen en zeggen dat Turkije lid kan worden. Het besluit tot
  lidmaatschap wil de Europese elite nemen en petit comite. LDD is daar tegen. Als de
  EU en Turkije zijn uitonderhandeld en de hoofdstukken worden afgesloten, dan is het
  woord aan de burger. Toetreding van Turkije heeft dermate grote gevolgen dat
  17
  democratische legitimatie van die stap nodig is. Daarom moet er, zodra de
  onderhandelingen worden afgesloten, een referendum komen, zowel in de EU als in
  Turkije. De Europese en Turkse burger moet het laatste woord hebben; niet de
  Eurocraten. De EU kan een Europa-wijd referendum houden volgens het principe van
  ‘1 persoon, 1 stem’. Het referendum verloopt niet volgens instemming per lidstaat via
  afzonderlijke referenda maar in een ‘algeheel Europees referendum’. Laat de
  Europese en Turkse burger oordelen.
  De Europese Unie is een economische reus maar een politieke dwerg. Dat
  verschijnsel doet zich vooral als de grote lidstaten van mening verschillen. Europa
  heeft tot nu toe altijd kunnen terugvallen op de militaire steun van de VS, maar het
  wordt tijd dat Europa meer verantwoordelijkheid neemt bij het voorkomen en
  oplossen van internationale conflicten binnen het kader van de Verenigde Naties.
  Europa moet een EU-macht vormen met vrijwilligers uit de lidstaten die worden
  ingezet bij vredeshandhaving in VN-kader. Deze EU-macht moet een operationele
  bevoegdheid hebben en krachtig kunnen optreden als vrede wordt gebroken of
  mensenrechten op grote schaal dreigen te worden geschonden. Deze EU-macht moet
  een krachtig wapen van de Europese Unie zijn om massamoorden en genocides te
  voorkomen. Dit is een belangrijke les uit het drama in Rwanda in 1994 en het drama
  in Oost-Congo nu. Europa heeft een humanitaire missie in de wereld. De EU huldigt
  in principe het beginsel van soft power maar deze is niet effectief als er geen middel
  van harde macht in de buurt is. Europa moet in de wereld staan met zelfvertrouwen en
  dit ook uitstralen, via de EU-macht die hoofdzakelijk, maar niet noodzakerlijkerwijs,
  functioneert in VN-kader. Het algehele buitenlands- en defensiebeleid blijft – binnen
  het kader van de Navo - in nauwe samenwerking met de VS plaatshebben. Verder
  pleit LDD voor het uitwerken van een sterke Europese militaire tak binnen Navo-
  verband onder het ESDI initiatief. Op Europees niveau pleiten wij voor meer
  samenwerking inzake materiaalprojecten onder toezicht van het EDA (dat eveneens
  een oogje in het zeil houdt rondom de Europese defensiemarkt).
  Besluit:
  - LDD wil voorlopig geen uitbreiding van de EU, met een uitzondering
  voor Kroatie.
  18
  - LDD vindt het lidmaatschap van Turkije een brug te ver.
  - LDD pleit na het einde van de onderhandelingen met Turkije met
  betrekking tot toetreding voor een EU-wijd referendum over Turks
  lidmaatschap.
  - LDD pleit voor een Vrijhandelszone ten aanzien van goederen met landen
  uit Noord-Afrika, Oost-Europa, het Midden-Oosten en de Kaukasus.
  Hiermee ontstaat een ‘grote economische ruimte’ waarin het concept van
  een gemeenschappelijke markt kan groeien.
  - LDD is voor een EU-macht voor het uitvoeren van vredestaken in het
  kader van de VN.
  - LDD pleit er ook voor dat de EU zijn verantwoordelijkheid neemt binnen
  de NAVO in gevaarlijke missies.
  19
  4. Assertiever Europa
  Hoewel de EU geen militaire mogendheid is, kan zij wel degelijk invloed in de wereld
  uitoefenen via niet-militaire middelen. Zo is de EU de grootste ontwikkelingsdonor
  van de wereld en moet zij dit middel beter gebruiken om goed bestuur en goed beleid
  te bevorderen. De EU had veel effectiever en harder moeten optreden tegen het
  regime van Robert Mugabe in Zimbabwe dat het land ten gronde heeft gericht. De EU
  is veel te beschroomd krachtige taal te laten horen en maatregelen te nemen. Zo kreeg
  Mugabe in Portugal zelfs spreekrecht op een top van Europese en Afrikaanse leiders.
  De Europese elite staat in de wereld als angsthazen en durft niet hard te zijn als het
  moet. Zij verschuilt zich achter grootse verklaringen en plechtige zittingen. Europa
  heeft de moed van de overtuiging nodig. Wanneer ontwikkelingsgeld door de leiders
  van ontvangende landen niet rechtmatig wordt besteed moet dit diplomatieke en
  financiële consequenties hebben, in plaats van zalvende verklaringen.
  De globalisering brengt grote voordelen met zich mee waarvan de EU profiteert. Maar
  doordat grenzen vervagen wordt het voor terroristen, producenten van kinderporno,
  mensenhandelaren, de maffia en andere criminelen gemakkelijker hun misdaden te
  plegen. De EU moet daarom meer middelen vrijmaken voor een Europese grens- en
  kustwacht om criminele activiteiten te voorkomen en ongewenste invoer en
  immigratie tegen te gaan.
  Europese politiekorpsen en inlichtingendiensten werken tot nu toe onvoldoende
  samen. Daarom moet Europol als een Europese FBI gaan functioneren, eigen
  opsporingsbevoegdheden krijgen en een gemeenschappelijke DNA-bank tot haar
  beschikking hebben. Veiligheid staat voorop maar men moet er wel op toezien dat de
  persoonlijke levenssfeer van Europese burgers niet onevenredig wordt aangetast.
  Europa moet haar waarden zoals de vrijheid van meningsuiting met moed verdedigen.
  De EU liet Denemarken in de kou staan tijdens de cartooncrisis. Ook Estland stond er
  tijdens de cyberaanvallen uit Rusland alleen voor. In dit soort gevallen moet de Unie
  zich onvoorwaardelijk achter haar lidstaten scharen. Ook hier reageert Europa vaak
  vanuit angst en neigt tot culturele capitulatie onder kritiek van islamitische leiders.
  Dat gebrek aan cultureel zelfvertrouwen ondermijnt de vrijheid van meningsuiting en
  20
  brengt Europa op een hellend vlak in de richting van een mentale dictatuur waarin
  alleen de politiek correcte opinie nog mogelijk is. Vrijheid van meningsuiting in de
  ruime zin van het woord is de essentie van een democratie en een wezenskenmerk van
  een open samenleving. Als Europa die ambitie opgeeft, is het einde van het
  Avondland nabij.
  Elk jaar spoelen duizenden asielzoekers in gammele bootjes aan op de kusten van
  Spanje, Italië en Malta. Europa kan deze toenemende stroom economische
  vluchtelingen niet opvangen, waardoor duizenden mensen in de illegaliteit
  verdwijnen. Het is tijd dat aan deze mensonterende situatie een einde wordt gemaakt
  door gezamenlijk optreden van de Europese Unie. Dat moet in de eerste plaats via een
  gemeenschappelijk asielbeleid waarbij asielzoekers worden opgevangen aan de grens
  van de EU, waar speciale administratieve centra de asielaanvraag in korte tijd
  beoordelen. Lidstaten aan de EU-grens met asielcentra krijgen daarvoor speciale
  financiele steun. Is dit een extreem voorstel? Nee, het werd voorgesteld door de Britse
  regering in 2003, en bepleit door de toenmalige premier Tony Blair.
  De EU moet de immigratie beperken en integratie bevorderen. EU-lidstaten mogen
  niet meer eenzijdig een regularisering afkondigen, zoals Spanje geregeld doet. Want
  in een interne markt waar personen vrij kunnen reizen heeft dit voor heel Europa
  gevolgen. Europa moet openstaan voor mensen die extra kennis brengen of politiek
  vluchteling zijn, maar voor economische vluchtelingen is geen plaats. We kunnen
  geen economische vluchtelingen toelaten uit derde landen, terwijl we nog
  overgansperioden hanteren voor werknemers uit nieuwe EU-lidstaten, zoals Polen,
  Roemenie en Bulgarije.
  Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen zijn duidelijke spelregels
  noodzakelijk. Om de migrantenstromen beter te beheersen moet, naast een strengere
  grensbewaking en de nadruk op opvang in de regio, een ‘Europese blauwe kaart’ met
  een puntensysteem worden geïntroduceerd. Deze kaart volgt het Canadese voorbeeld
  waarin het puntensysteem is gebaseerd op de vraag of de migrant een economische
  meerwaarde vormt. De lidstaten van de EU bepalen samen welke mensen ze nodig
  hebben om vacatures op te vullen. De lidstaten moeten natuurlijk wel zelf kunnen
  blijven bepalen of en hoeveel arbeidsmigranten ze op willen nemen.
  21
  Besluit:
  - LDD is voor een assertief Europa dat de vrijheid van meningsuiting
  verdedigt en schenders van mensenrechten op de vingers tikt. Europa
  moet meer cultureel zelfvertrouwen uitstralen en meer moed hebben.
  - LDD is voor de oprichting van een Europese FBI om misdadigers en
  terroristen op het hele Europese gebied te kunnen opsporen.
  - LDD is voor arbeidsimmigratie naar de EU via een ‘Europese blauwe
  kaart’. Europa moet daarvoor openstaan, mede om de eigen economische
  structuren te versterken. Voor asielzoekers moet er een
  gemeenschappelijk asielbeleid zijn waarbij asielzoekers zich moeten
  melden bij administratieve asielcentra aan de EU-grens, waar hun
  aanvraag in korte tijd wordt beoordeeld.
  22
  5. Zuiniger Europa
  Een werkbaar Europa kan zich niet veroorloven dat de Europese Rekenkamer geen
  goedkeurende verklaring geeft. 'Brussel' krijgt dan de schuld maar vaak wordt
  vergeten dat de lidstaten zelf 80% van de Europese begroting beheren. De Europese
  begroting is flink gegroeid, binnen het kader van de financiele perspectieven 2007-
  2013. De jaarlijkse EU-begroting is ongeveer 120 miljard euro en voor de periode
  2007-2013 is een bedrag van circa 860 miljard euro uitgetrokken. De EU is
  geevolueerd naar een meerjarenbegroting, waarin echter de prioriteiten niet helder
  worden gesteld. Het is opvallend dat de EU steeds meer taken op zich neemt of krijgt
  toegeschoven, en dat zij dientengevolge veel dingen onvoldoende kan doen. Circa 76
  procent van de begroting gaat naar landbouw- en regionaal beleid, terwijl voor
  innovatie en technologische vernieuwing naar verhouding weinig is uitgetrokken.
  Europa geeft veel uit voor het ‘beleid van het verleden’, maar weinig voor het echte
  toekomstbeleid. Europa is steeds meer gaan werken als een subsidiepomp zonder
  duidelijke sturing.
  In een tijd dat de vraag naar voedsel overweldigend is, is het niet nodig de
  voedselproductie te overmatig te subsidiëren. Zekere stabiliserende factoren zijn
  echter nodig voor een gegarandeerde voedselvoorziening omdat de voedselprijzen op
  de wereldmarkt enorme pieken of dalen te zien geven. De nadruk van de Europese
  subsidies ligt nu op directe inkomenssteun aan boeren en plattelandsontwikkeling.
  Hiermee is het landbouwbeleid tot een soort sociaal zekerheidssysteem geworden. Het
  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft zijn vroegere doelstellingen bereikt: een
  gegarandeerde voedselproduktie met een redelijke levensstandaard voor de boeren.
  Maar het is tijd het systeem te evalueren. De meeste landbouwsubsidies gaan niet naar
  individuele boeren wier bedrijven een gemiddelde omvang hebben, zoals vaak
  gedacht, maar naar de agrarische industrie en grootgrondbezitters, in sommige
  gevallen zelfs koninklijke families. Nu gaat 46 procent van de Europese begroting
  naar het Europees Landbouwbeleid. Dat is nog altijd te veel en het is onnodig. Het
  wordt tijd voor extra maatregelen om dat beleid te ontdoen van ongewenste
  neveneffecten.
  23
  - In de eerste plaats afschaffing van exportsubsides waarmee relatief duurdere
  Europese landbouwprodukten worden gedumpt op de wereldmarkt, vooral in
  ontwikkelingslanden. Dit is funest voor de arme boerenbevolking in die
  landen en ondermijnt elk effectief ontwikkelingsbeleid.
  - In de tweede plaats moeten landbouwprijzen zich meer richten op
  wereldmarktprijzen zodat Europese consumenten goedkopere producten
  kunnen kopen, terwijl de EU zich niet meer hoeft af te schermen tegen
  landbouwprodukten uit ontwikkelingslanden. Exporteurs uit arme landen
  hebben nu te maken met EU-tariefmuren om de eigen markt te beschermen.
  Europese landbouwprijzen kunnen tenderen naar wereldmarktprijzen, te meer
  omdat er nu een grote voedselbehoefte is in de hele wereld.
  - Ten derde moet duurzaam landbouw worden beloond, maar de EU kan het
  flankerend sociaal beleid en plattelandsontwikkeling beter overlaten aan de
  EU-lidstaten zelf. Boeren worden steeds meer hoeders van het platteland en
  beginnen activiteiten die minder te maken hebben met de specifieke
  voedselproduktie, zoals kinderboerderijen, toerisme, horeca of het exploiteren
  van golfbanen of visgelegenheden. Daarom is het beter het Europees
  landbouwbeleid te decentraliseren zodat nationale of regionale overheden zelf
  bepalen waar en hoeveel zij in plattelandsontwikkeling willen investeren. De
  boer moet weer ondernemer kunnen worden. Daarom moet de EU een einde
  maken aan het taboe over genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) dat
  in de rest van de wereld een integraal deel uitmaakt van het landbouwbeleid
  maar dat in Europa wordt verketterd als ‘Frankenstein voedsel’. Ook moet de
  ecologische overregulering worden tegengegaan want die is op het moment
  een grote bron van regelneverij. De boer is niet de vijand van de natuur, maar
  de vriend.
  Solidariteit is een belangrijk aspect in het proces van Europese eenwording. Rijke
  Europese landen moeten de armere lidstaten helpen zodat deze landen aansluiting
  vinden bij het Europese welvaartspeil. Het Europees Regionaal Fonds, dat ongeveer
  30 procent van de begroting inneemt, steunt ‘arme regios’ zowel in de armere als de
  rijkere lidstaten. Dit betekent in een EU met 27 lidstaten dat Brussel duizenden
  subsidieaanvragen uit alle streken van Europa moet beoordelen, financieren en
  controleren. Dit wordt te veel. De groei van de subsidieaanvragen blokkeert de
  24
  effectiviteit en controleerbaarheid. Daarom is er nood aan een nieuw principe: EU-
  lidstaten met een gemiddeld jaarlijks inkomen per hoofd van de bevolking boven het
  EU-gemiddelde moeten zelf hun arme regios steunen via gericht beleid. Dus geen
  Europees regionaal beleid voor de rijkere lidstaten. Op basis van duidelijke nationale
  plannen kunnen Europese subsidies direct naar de arme regio ́s gaan. De nationale
  autoriteiten van de ontvangende lidstaten zijn verantwoordelijk voor de besteding van
  het geld. Wanneer dit niet rechtmatig gebeurt en de doelstellingen niet worden
  verwerkelijkt, moeten landen het geld terug betalen en stopt de financiële steun. Voor
  Belgie betekent dit dat Wallonie sterker dan voorheen wordt gedwongen om serieus te
  werken van een economisch herstelplan.
  Ook Europa zelf moet zich afvragen of zijn werking niet efficienter en goedkoper
  kan. Een Europese Commissie met 27 Commissarissen is eigenlijk te groot, evenals
  een Europees Parlement van ruim 750 leden. Het Comite van de Regio’s is tot nu toe
  niet meer gebleken dan een veredeld reisbureau en heeft nooit voldaan aan de hoge
  verwachtingen die regios koesterden sinds het Verdrag van Maastricht van 1992. Het
  Comite brengt adviezen uit die nergens serieus worden genomen of zelfs worden
  weggelachen. Invloedrijke regio’s, zoals de Duitse, lobbyen in Brussel voor zichzelf
  omdat ze niet veel hebben aan het Comite van de Regio’s. Het Europees Parlement
  houdt het Comite van de Regio’s in de marge omdat parlementsleden het zien als een
  concurrent. Hetzelfde gebrek geldt voor het Economisch en Sociaal Comite (ESC).
  Het ESC is een deel van het Europese institutionele bouwwerk vanaf de oprichting
  van de Europese Gemeenschappen. Maar het is een praatbarak zonder enige
  aanwijsbare invloed. Adviezen gaan rechtstreeks naar de prullenbak. Het is
  opmerkelijk dat de EU instellingen en organen in het leven roept zonder deze ooit te
  evalueren. Er zou een ‘sun set clause’ moeten komen om – na een periode van 5 of 10
  jaar – de effectiviteit van een nieuwe instelling te onderzoeken en haar bij gebrek aan
  meerwaarde af te schaffen.
  Europese instellingen zijn door de uitbreiding topzwaar geworden en ze zijn niet meer
  efficiënt. Het aantal Commissarissen kan naar pakweg 17, terwijl het Europees
  Parlement aan circa 600 leden voldoende heeft. Het Comite van de Regio’s en het
  Economisch Sociaal Comite moeten een meer zinvolle rol spelen, anders komt hun
  bestaansrecht in gevaar. Vlaanderen heeft nu als wetgevende regio binnen Europa niet
  25
  veel aan het Comite van de Regio’s. Het is een fopspeen. Vlaanderen moet meer
  mogelijkheden krijgen om bij beleidsterreinen waar het bevoegd is het eigen politieke
  standpunt naar voren te brengen in de Raad van Ministers. De EU-Commissie moet
  ook efficienter. De Beneluxlanden kunnen het voorbeeld geven en mogelijk in de
  toekomst 1 Commissaris voordragen. Kortom: na de uitbreiding is Europa toe aan een
  kuur van afslanking. Om het vertrouwen van de Europese burger in de EU te
  versterken heeft de EU nood aan meer transparantie, meer democratie, een kleinere
  toplaag en meer democratische verantwoording. Zo kan men de kandidaat-
  Commissaris die een lidstaat voordraagt laten aanwijzen via een verkiezing uit 4 of 5
  geschikte kandidaten via een referendum, tegelijk met de Europese verkiezingen.
  Daar is geen enkele verdragswijziging voor nodig. Nu is de aanwijzing van een
  kandidaat-Commissaris de uitkomst van achterkamertjespolitiek waarbij partij- en
  persoonlijke belangen voorop staan. Doorgaans zendt men een kandidaat-
  Commissaris als beloning voor diens werken naar Europa of om van hem af te komen.
  De functie is een soort gouden politieke handdruk of een vergulde vertrekpremie. Laat
  Vlamingen bepalen wie de volgende Belgische Commissaris uit de Vlaamse
  kiesomschrijving wordt! Niet de top van de Belgische particratie. Pas democratie toe
  in Europa. Het kan.
  Deze hervormingen van het landbouwbeleid en het regionale beleid scheppen ruimte
  in de Europese begroting. Het vrijgekomen geld kan worden benut voor de
  financiering van een Europees beleid voor Onderzoek en Ontwikkeling want onze
  toekomstige economie zal hoogtechnologisch zijn, of zij zal niet zijn. Europa moet
  meer kijken naar toekomstgericht beleid. Er is dus ook geen enkele noodzaak voor
  een ‘Europese belasting’ waar veel Europese federalisten en voluntaristen van
  dromen. Zij zien een Europese belasting als een middel om ‘Europa dichterbij de
  burger’ te brengen. Dat is een gevaarlijke illusie want veel revoluties in de afgelopen
  eeuwen ontstonden na de invoering van een speciale belasting, zoals de Amerikaanse
  revolutie. Indien Eurocraten een ‘Europese belasting’ invoeren, riskeren zij dat het
  Berlaymont de nieuwe Bastille wordt, waar boze Europese burgers op het Schuman
  plein Europese kopstukken onthoofden. Als Euro-realisten wil LDD dit voorkomen
  omdat via hervormingen een Europese belasting volstrekt overbodig is. Wie nu
  werkelijk de EU om zeep wil brengen, moet de burger trakteren op een Europese
  belasting.
  26
  Besluit:
  - LDD wil het Europese landbouwbeleid beperken tot de marktordening
  waarbij prijzen tenderen naar wereldmarktprijzen. De lidstaten nemen
  zelf de plattelandsontwikkeling en ander flankerend beleid voor hun
  rekening.
  - LDD wil het Europees Regionaal Fonds beperken tot regio’s in EU-
  lidstaten die een geringer inkomen per hoofd van de bevolking hebben
  dan het gemiddelde EU-inkomen per hoofd. Dit betekent dat rijkere
  lidstaten hun eigen armere regio’s moeten bijstaan en het fonds is
  bestemd voor de armere lidstaten.
  - LDD is voor afslanking van topzware Europese instellingen, via een
  kleinere Europese Commissie, een kleiner Europees Parlement en voor
  evaluatie van het Comite van de Regio’s en het Economisch Sociaal
  Comite (ESC). Het Comite van de Regio’s heeft tot nu toe zijn
  meerwaarde niet aangetoond en kan wellicht als regionale ‘Tweede
  Kamer’ worden opgenomen in de structuren van het Europees
  Parlement. Vlaanderen moet zelf actiever op zoek om als wetgevende
  regio deel te nemen aan Europese besluitvorming, zoals in de Raad van
  Minister inzake beleidsterreinen waar het bevoegd is. Het ESC heeft geen
  enkele meerwaarde en kan worden opgeheven.. De Benelux-landen
  kunnen samen een Commissaris in de Europese Commissie voordragen.
  In de huidige toestand moet de Belgische kandidaat-Commissaris worden
  aangewezen via een referendum in de kiesomschrijving die hem of haar
  naar voren schuift. Dit kan tegelijk met de verkiezingen van het Europees
  Parlement. De burger moet bepalen wie de Commissaris wordt; niet de
  partijbonzen. LDD is voor een transparant, democratisch Europa.
  - LDD is tegen een Europese belasting omdat de Europese burger al wordt
  overbelast.
  27
  1. Groenrechts Europa
  Energie en milieu zijn twee kernstukken van het Europees beleid. De Europese
  afhankelijkheid van olie en gas is zorgwekkend. Europa is verslaafd aan olie als de
  junkie aan de naald. Zij voert 50 procent van haar energiebehoefte in: 45 procent van
  de olie komt uit het Midden-Oosten en 40 procent van het gas uit Rusland. Als er
  niets wordt gedaan, stijgt de afhankelijkheid van buiten de EU in 2030 tot 70 procent.
  Zelfs al wil de EU een eigen rol spelen op het wereldtoneel, die enorme
  afhankelijkheid van energie-import maakt haar chantabel. Nu al speelt Rusland de
  lidstaten uit elkaar door de energiebevoorrading in te zetten als politiek
  onderhandelingsinstrument. De gascrisis tussen Rusland, Oekraine en de EU laat dat
  duidelijk zien. Arabische olieleveranciers doen dat al sinds de jaren zeventig, terwijl
  Hugo Chavez, de president van Venezuela, zich heeft ontpopt tot stokebrand dankzij
  zijn olie-inkomsten. Vermindering van energie-afhankelijkheid is een prioritair
  strategisch doel.
  Een gezamenlijke energiepolitiek met een betere aansluiting van elkaars
  elektriciteitsnetten en gas- en oliepijpleidingen is dan ook noodzakelijk. Om dit te
  stimuleren moet de EU onderzoek en ontwikkeling bevorderen en de opbouw van
  trans-Europese energie- en infrastructuurnetwerken helpen financieren. Meer dan ooit
  heeft Europa behoefte aan een gemeenschappelijk energiebeleid.
  De EU moet een duurzaam milieubeleid nastreven, waarin bedrijven en consumenten
  worden gestimuleerd zuiniger te produceren en te consumeren. Europa moet wel
  realistisch zijn. Zelfs met wind-, bio- en zonne-energie zal Europa afhankelijk blijven
  van energie-invoer. In 2001 stelde de EU ten doel dat in 2010 12 procent van het
  Europese energieverbruik uit alternatieve energiebronnen zou komen. Dit doel werd
  niet gehaald. Na die mislukking stelt de EU een nog ambitieuzer doel: 20 procent
  hernieuwbare energie in 2020. Het is illusie-politiek om doeleinden te stellen die
  aardig klinken maar niet realistisch zijn. Grotere energie-onafhankelijkheid kan alleen
  worden gebreikt door inzet van atoomenergie. Belgie haalt 60 procent van zijn
  electriciteitsbehoefte uit kernenergie. De paarse regering besloot kernenergie vanaf
  2016 af te schaffen. Een volstrekt absurd besluit dat tot stand kwam onder druk van
  de groene lobby. Nu laat de regering studies verrichten om te zien of dat doel
  28
  ‘realistisch’ is. Het antwoord is evident: dat is het niet. Door politiek getreuzel weten
  exploitanten van Belgische kerncentrales niet wat de koers is. Investeren of niet?
  Doorgaan of stoppen? Belangrijke investeringen worden uitgesteld. Maar de
  ontwikkeling van kernenergie is niet stil blijven staan. Zo draaien in Finland al
  kerncentrales op hun eigen afval. Belgie heeft technologisch terrein verloren door
  politieke onzekerheid. Maar een ding is duidelijk: een Europees energiebeleid is
  onmogelijk zonder kernenergie.
  Het Europees milieubeleid komt steeds meer in het teken te staan van het
  ‘klimaatbeleid’. Europa wil de uitstoot van CO2-emissies in 2020 hebben verminderd
  met 20 procent in vergelijking met peiljaar 1990. LDD is voor een schoon milieu en
  voor vermindering van CO2-emissies. In dat licht is het ‘20 procentsdoel’ wenselijk.
  Maar LDD heeft daarvoor niet de angstmakerij en paniekzaaierij over
  klimaatverandering nodig. Het klimaat verandert al zolang de wereld bestaat.
  Groenland heet Groenland omdat het land vroeger groen was. Nu is het wit. De
  centrale vraag in het huidige klimaatdebat luidt: warmt de aarde op door toedoen van
  menselijke activiteit of niet? Die stelling kent voor- en tegenstanders. Europa heeft
  ijstijden gekend toen er amper mensen waren en geen industrie. Sommige
  wetenschappers stellen dat verwarming van de aarde wordt veroorzaakt door activiteit
  van de zon; niet van de mens. Kortom: we weten het niet. Een effectief milieubeleid
  wordt echter belemmerd door een theologisch debat over klimaatverandering waarbij
  een vorm van ecologisch fundamentalisme de boventoon voert. Wie de stelling dat
  klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijke activiteit niet steunt, wordt
  afgeschilderd als een ketter, een ongelovige of een klimaatscepticus. De discussie gaat
  niet meer over efficient beleid maar over ‘goed en kwaad’. Voor de milieubeweging
  is het argument van ‘menselijke activiteit’ als oorzaak van klimaatverandering
  essentieel. Daarmee treft de mens schuld en rechtvaardigt om menselijk gedrag van
  bovenaf te decreteren: de burger moet de auto uit, en vliegvakanties zijn uit den boze.
  Klimaatverandering wordt de ‘nieuwe duivel’ om de seculiere burger bang te maken
  en een schuldgevoel aan te praten. De klimaatlobby is een industrie op zichzelf, met
  voorop de voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore als guru.
  Dezelfde discussie werd ook gevoerd in de jaren zeventig. Toen ging het om een
  rapport aan de Club van Rome waarin werd voorspeld dat in 2000 West-Europa zou
  29
  ten ondergaan aan vervuiling. De Rijn zou een riool worden en enkel de
  communistische landen zouden de dans ontspringen omdat zij een schoner milieu
  konden ‘plannen’. Het rapport aan de Club van Rome werd voorgesteld als een
  onbetwistbare waarheid. Wie het betwijfelde was een ketter. Maar het
  tegenovergestelde van wat de Club van Rome voorspelde, gebeurde. De Rijn werd
  een schone rivier waarin zalm zwom. Het ging steeds beter met het milieu. En
  uitgerekend communistische landen gingen aan vervuiling ten onder. Die vervuiling
  was een gevolg van hun ‘planeconomie’.
  Wat had de Club over het hoofd gezien? Technologische ontwikkeling. De Club van
  Rome nam aan dat technologische ontwikkeling van 1970 ongeveer gelijk zou
  blijven. Maar deze ontwikkelde zich tot ongekende hoogten. Auto’s werden schoner,
  afvalwater werd gezuiverd, fabriekspijpen werden van filters voorzien en warmte
  beter geconserveerd. Dankzij technologie ging het beter dan ooit met het milieu. Maar
  milieuactivisten wilden dat niet horen want alleen met ‘slecht nieuws’ konden zij hun
  basis in stand houden. Daarop ontstonden nieuwe discussies. Eerst werd er een
  ‘nieuwe ijstijd’ voorspeld totdat er enkele warme zomers kwamen. Daarna volgde de
  ‘zure regen’ maar die verdween even mysterieus als die was gekomen. En nu is het
  klimaatverandering, terwijl het klimaat altijd verandert.
  LDD is ‘groenrechts’. Het is voor een schoon milieu, maar bepleit een meer effectieve
  methodiek om dat te bereiken. Een theologische discussie over de aard van
  klimaatverandering heeft geen enkele zin. Zelfs klimatologen en kernfysici zijn het
  niet eens over de oorzaken van klimaatverandering. Wat belangrijker is, is een
  schoner milieu als eindresultaat. En de sleutel is niet duiveluitdrijving maar
  technologische ontwikkeling. Daar is geen ‘guru Gore’ voor nodig. Het is goed voor
  2020 strengere CO2-emissies te formuleren, zodat de industrie er via benchmarking
  naartoe kan werken. Wetgevers stellen een haalbaar doel waarna onderzoekers en
  industrie aan de slag gaan, met 2020 als horizon. Niets is krachtiger dan menselijke
  inventiviteit, niets is destructiever dan groene tunnelvisies.
  Opnieuw treedt de wet van de negatieve bijwerking in werking. Onder druk van de
  groene lobby zet de EU een systeem van verplichte emissiehandel in werking, waarbij
  bedrijven die de normen overschrijden elders ‘schone lucht’ kopen. De
  30
  energiebedrijven worden vanaf 2013 verplicht hieraan mee te doen. Dit leidt tot
  hogere kosten voor energiebedrijven en ongetwijfeld tot een hogere factuur voor
  Europese burgers. Daarna volgen energieintensieve sectoren als chemie, staal- en
  cementindustrie. Deze bedrijven worden verplicht voor tientallen miljarden euro’s
  ‘schone lucht’ te kopen, elders ter wereld. De grootste vervuilers, de VS, China en
  India, doen niet mee aan dit systeem. China bouwt zelfs elke week een nieuwe
  kolencentrale. Zonder roetflters. De EU doet het eenzijdig.
  Wat is het gevolg? De prijs van de aankoop van ‘schone lucht’ wordt doorberekend
  aan de consument, terwijl de concurrentiepositie van vele industriesectoren wordt
  verzwakt. Dit systeem wordt dan ook nog ingevoerd in een tijd van economische
  recessie. De chemie en staalbedrijven komen onder druk en verlaten Europa.
  Resultaat: werkloosheid. Bovendien is de emissiehandel nog fraudegevoeliger dan de
  beurshandel van Wall Street met hypotheekaandelen. Hoe controleert men de handel
  in lucht?
  De oplossing ligt in technologische ontwikkeling, niet in een dwangmatig systeem dat
  uitmondt in emissiefraude. De emissiehandel is eigenlijk een indirecte milieubelasting
  waarmee de politiek tientallen miljarden aan subsidies kan rondpompen. Het systeem
  is ondoorzichtig, bureaucratisch en duur. De Deens milieu-deskundige Bjorn
  Lomborg maakte onlangs duidelijk dat een massieve investering in onderzoek en
  ontwikkeling van energiebronnen met een lage CO2-uitstoot veel effectiever en
  goedkoper is dan de emissiehandel. In grote delen van de wereld is zonne-energie een
  uitkomst. Bedrijven moeten geld kunnen investeren in ‘schone produktie’, niet in de
  ‘luchthandel’. De emissiehandel onttrekt kapitaal aan bedrijven dat zij kunnen
  besteden aan onderzoek en ontwikkeling voor schone produktie. De EU kan nieuwe
  lidstaten met relatief veel kolencentrales het best helpen met directe investeringen,
  mede gefinancierd vanuit structuur en cohesiefondsen. De omweg van emissiehandel
  is overbodig.
  Ook hier zijn kerncentrales essentieel voor lagere CO2-uitstoot want zij hebben
  helemaal geen CO2-emissie. Kerncentrales worden moderner en kunnen binnenkort
  hun eigen afval recycleren. Maar atoomenergie is al decennia de vijand van
  ecologische fundemantalisten. De auto wordt schoner en de wereld staat voor een
  31
  revolutie in de transportsector als de VS massaal overstappen op electrische wagens
  en motoren met flexibele brandstofgebruik. De technologie is er. De produktie voor
  massale consumptie moet op gang komen. Kerncentrales, electrische auto’s; dat zijn
  oplossingen. Voor electrische auto’s is meer electriciteit nodig en de enige
  energiedrager die dat op korte termijn kan realiseren is atoomenergie. Kortom: we
  kunnen een schoner milieu bereiken zonder angstzaaierij. De burger kan zijn auto
  houden en zijn vliegvakanties. Maak de mensen niet bang, maar doe een beroep op de
  vrijheid en de inventiviteit van de mensheid.
  Besluit:
  - LDD is voor uitbreiding van kernenergie, als stap naar meer energie-
  onafhankelijkheid. Europa heeft een gemeenschappelijk energiebeleid
  nodig die energieonafhankelijkheid als strategisch doel voorop stelt.
  - LDD verzet zich tegen ecologisch fundamentalisme in de klimaatdiscussie.
  Het klimaatdebat moet praktisch gericht zijn en niet theologisch. Een
  schoner milieu is een gevolg van technologische ontwikkeling zoals de
  electrische auto. Vervang fraudegevoelige emissiehandel door massieve
  investeringen in onderzoek en ontwikkeling van energiebronnen met een
  lage CO2-uitstoot.
  32

  # vimeo.com/4708588 Uploaded 1,038 Plays 0 Comments
 2. Een prachtig filmpje over ontbossing en de gevaren ervan. De bedoeling is om de kijker mee te laten leven over het milieuprobleem door relevante beelden te gebruiken in zijn omgeving om de interesse en medeleven op te wekken.

  # vimeo.com/36823491 Uploaded 251 Plays 0 Comments
 3. A college project for the Media College Amsterdam.

  Girl Svea van der Togt
  Score Ludovico Einaudi - Indaco
  Dir/Edit/Dop Nikolai van Nunen

  # vimeo.com/28890512 Uploaded 173 Plays 0 Comments
 4. # vimeo.com/27290272 Uploaded 34 Plays 0 Comments
 5. # vimeo.com/12093630 Uploaded 22 Plays 0 Comments

Milieupolitie

milieupolitie

http://www.milieupolitie.nl

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.