1. မယံုၾကည္လွ်င္ အဘယ္သို႔ပဌနာျပဳႏိုင္မည္နည္း။ သိတင္းမၾကားလွ်င္ အဘယ္သို႔ ယံုၾကည္ ႏိုင္မည္နည္း။ ေဟာေျပာေသာသူမရွိလွ်င္ အဘယ္သို႔ၾကားႏိုင္မည္နည္း။ လူကိုမေစလႊတ္လွ်င္ အဘယ္သို႔ေဟာ ေျပာႏိုင္မည္နည္း။ (ေရာ ၁၀း၁၄-၁၅)

  # vimeo.com/42320921 Uploaded 10 Plays 0 Comments
 2. ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိပညာ၌ မဝါၾကြားေစႏွင့္။ ခြန္အားႀကီးေသာ သူသည္ မိမိခြန္အား၌ မဝါၾကြားေစႏွင့္။ ဥစၥာရတတ္ေသာသူသည္ မိမိဥစၥာ၌ မဝါၾကြားေစႏွင့္။ ဝါၾကြားေသာသူမည္သည္ကား၊ ငါသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ခ်စ္သနားျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ျပဳေသာထာဝရဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းတည္းဟူေသာ၊ ငါ့သေဘာကို သိနားလည္ ျခင္း၌သာ ဝါၾကြားေစ။ ငါသည္ ထိုအရာတို႔၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သည္ ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ေယရမိ ၉း၂၃-၂၄)

  # vimeo.com/38411734 Uploaded 5 Plays 0 Comments
 3. ထိုေနာက္၊ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖင့္ လူကိုဖန္ဆင္း၍၊ သူ၏ႏွာေခါင္းထဲသို႔ ဇီဝအသက္ ကို မႈတ္ေတာ္မူလွ်င္၊ လူသည္အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္ေလ၏ (က ၂း၇)

  # vimeo.com/38162267 Uploaded 20 Plays 0 Comments
 4. ...ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္...(ေယာရွဳ ၂၄း၁၅)

  # vimeo.com/38009805 Uploaded 130 Plays 0 Comments
 5. ...ပညတ္တရားေတာ္ကို ေမာေရွလက္တြင္ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူး တရားႏွင့္သစၥာတရားမူကား ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ျဖစ္သတည္း။ (ေယာ ၁း၁၇)

  # vimeo.com/38010992 Uploaded 105 Plays 0 Comments

Myanmar Christian Fellowship (Malaysia)

MCF-Malaysia

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.