இது எப்படி?

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் குறித்த செயல் விளக்க காணொளி தொடர் #5

# vimeo.com/53736571 Uploaded 76 Plays 0 Comments

இது எப்படி?

The Dawn To Dusk

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் குறித்த செயல் விளக்க காணொளி தொட

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.