1. موضوع جلسه: دلیل آمدن عیسی بروی زمین
  برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید
  001-817-370-9229
  nedaeazadi@gmail.com
  facebook.com/kamran.karimi
  facebook.com/nedaeazadi
  facebook.com/thevof
  twitter.com/nedaeazadi

  # vimeo.com/115639746 Uploaded 105 Plays 1 Comment
 2. موضوع جلسه: خدمت و ستایش خداوند
  برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید
  001-817-370-9229
  nedaeazadi@gmail.com
  facebook.com/kamran.karimi
  facebook.com/nedaeazadi
  facebook.com/thevof
  twitter.com/nedaeazadi

  # vimeo.com/115235320 Uploaded 78 Plays 1 Comment
 3. موضوع جلسه: نیک مطلق در مسیح هستیم
  برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید
  001-817-370-9229
  nedaeazadi@gmail.com
  facebook.com/kamran.karimi
  facebook.com/nedaeazadi
  facebook.com/thevof
  twitter.com/nedaeazadi

  # vimeo.com/114698846 Uploaded 101 Plays 1 Comment
 4. موضوع جلسه: هدف من
  برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید
  001-817-370-9229
  nedaeazadi@gmail.com
  facebook.com/kamran.karimi
  facebook.com/nedaeazadi
  facebook.com/thevof
  twitter.com/nedaeazadi

  # vimeo.com/113275152 Uploaded 43 Plays 1 Comment
 5. موضوع جلسه: ما کالای صدمه دیده نیستیم
  برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید
  001-817-370-9229
  nedaeazadi@gmail.com
  facebook.com/kamran.karimi
  facebook.com/nedaeazadi
  facebook.com/thevof
  twitter.com/nedaeazadi

  # vimeo.com/112807726 Uploaded 36 Plays 1 Comment

کلیسای پیوند آزادی

Nedae Azadi PRO

آرشیو جلسات کلیسای پیوند آزادی با شبان کامران کریمی

Browse This Channel

Shout Box

 • Nedae Azadi

  به آرشیو ویدئو جلسه های کلیسای پیوند آزادی خوش آمدید

  by Nedae Azadi

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.