1. ෂෙෆීල්ඩ් හැලම් විශ්ව විද්‍යාලයේ සේවය කරන කීර්තිමත් මහාචාර්ය අයි. එම්. ධර්මදාස මහතා සුර්ය බලශක්ති භාවිතය පිළිබඳ විශේෂඥවරයෙකි. ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන විදුලි අර්බුදයට විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි පුනර්ජනනීය බලශක්තියක් වන සූර්ය බලය පිළිබඳව මෙම වැඩසටහන තුළ සාකච්ඡා කෙරේ.

    # vimeo.com/66049921 Uploaded
  2. Light Up The World (LUTW), in collaboration with WorleyParsons-Komex, completed a project in 2008 that brought solar electricity and electric light to children living in a Chinese orphanage. This project has allowed the orphanage to reallocate resources previously spent on fuel to other much needed items like food and clothing. Lighting was installed in the kitchens, children's dorm rooms, teacher and staff dorms, bathrooms and the guard house. Phase II of the project included the installation of task lighting to allow students to study and teachers to carry out their class preparations after dark. The orphanage compound is located just west of the town of Zaduo, 14,500 feet above sea level in the middle of an open plain in the Yushu Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, China. Learn more about LUTW at http://www.lutw.org

    # vimeo.com/48964913 Uploaded
  3. # vimeo.com/18413848 Uploaded 8,945 Plays 1 Comment
  4. පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් පිළිබඳව බලශක්ති සංසදයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ අශෝක අබේගුණවර්ධන මහතා මෙම වැඩසටහන ඔස්සේ අදහස් දක්වයි.

    # vimeo.com/65539318 Uploaded

Solar

Kanagalingam Gnanalingam

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.