# vimeo.com/131750505 Uploaded

Follow

Lancering van het Forum voor Democratie

FvD

Shout Box

 • Alex Wiegeraad

  Ik wil een idee uitbrengen,
  Nederland had nooit aan moeten sluiten bij de Europees Unie,
  het had toch wel een Europees land gebleven,
  dit had totaal niks met het handels embargo te maken, en met in en export die zomaar niet verdwijnt,
  Nederland lig toevallig op een zeer gunstige locatie gezien de in en export voor onze Europese lande, dus Nederland word echt niet voorbij gelopen,
  maar er zijn zogenaamde belangrijke heren die aan de EU een flinke DUIT overhouden vandaar dat mijn preek hier word ontkent door zulks zakkenvullers
  Waar is onze beloofde Referendum gebleven, wat hebben wij burgers nou voor inspraak gezien waar ons GELD en ons LAND naar toe gaat,
  JA U raad het al, Naar De GVD, ik denk en denk en denk maar dat heeft geen zin,
  onze regering heeft de touwtjes in handen die zakkenvullers, HUN wil zal GESCHIEDEN op aarden zoals in de HEMEL onze Regering speelt nog voor GOD ook, als U en Ik hun de kans geef,
  wat blijft er nu over van ons Democratie Nederland, eigenlijk toch niets,
  Ik heb onlangs een IQ test af moeten leggen om een of andere Justitiële Kwestie,
  waar mijn de vraag werd gesteld, Meneer Alex Wiegeraad wat is het verschil tussen Ruslands Communisme en onze Monarchie (Nederlandse Regering)
  ik antwoorden sarcastisch, de Benoeming is verschillend, maar de uitvoeren gelijk,
  nou mijn IQ werd op 78 terug bijgesteld hihi LOL door een of andere Leek bij een Justitiële instantie Het-Dok in Breda,
  ik denk dat zij mijn niet snapte, die moet dan een IQ test afnemen,
  Nederland kan alsnog uit de EU, dan pas gaat ons mooie Nederland weer Welvaren,
  ik hoop dat er eens een keertje naar ons word geluisterd en dat Onze Regering eens doet wat de Veel Pientere Burger Wil!
  ik heb ook een laag vertrouwensgehalte gezien het IQ van onze Regering en Kabinetsleden
  ik hoop echt dat er eens iemand mee aan de slag gaat, en onze Regering ook eens een IQ test af laat leggen, heel het gedoe daar in Den-Haag is wel zo simpel en ondoordacht dat een kleinkind kan doet de WAS doen
  mik heel die lompe zooi eruit, en werf echte mensen met verstand in Onze Regering,
  zelf hun denken wanneer Griekenland uit de EU gaat dat de EU niet langer kan bestaan
  integendeel zelf, de EU gaat er juist op vooruit, wij moeten echt van die zakkenvullers af en die mafkezen die in onze Regering zitten,
  Griekenland kost onze Maatschappij (Burgers) klauwen met Geld, dat wij zelf heel hard nodig hebben, dus daarom ZEG ik Nederlandse Regering, Nu heb je ons genoegt bestolen Leeg is Leeg!
  kijk niet verder dan de ouden Romeinse geschrifte die echt bestaan, daar staat echt gedrukt dat de Grieken de Grootste Onbetrouwbaarst en de Grootste Leugenaars op onze aardbodem zijn, dit is echt waar!
  Ik vind het ook van de zotte die zo'n Witte Tering Geert Wilders nog in onze Regering zit,
  hij mag van mij blijven leven maar wel gewoon opsodemieteren,
  deze man kost onze maatschappij klauwe vol met geld en waarvoor, IDD U raad het al deze popijopies krijgt weer aandacht,
  deze man doet niets deugdelijk met zijn zogenaamde Makkelijke Simpele en asociale verwoord techniek wat de Lompe doorsnee Burger wel aanspreekt, Geert Wilders die alleen mensen en groepen bevolkingen tegen elkaar opzet en uitspeel
  kijk niet verder wat Amerika al in die tijd heeft gedaan waar Wilders wel welkom is kan niet anders ook he, in me kont en uit me kont
  Amerika heeft altijd al de moslims dwars gezeten en vermoord!
  Ook Nederland stond met Dutchbat Unifil Libanon de moslims te beschermen
  met de opdracht de moslim uit Libanon te beschermen tegen de Joden uit Israël, dit liep ook op een fiasco uit, ook weer duizenden moslims de dood ingejaagd door Amerika.
  wat zij Amerika tegen Nederland, nee nee alleen maar kijken wat er daar gebeurt en niet beschermen, achteraf
  wat was het in Bosnië daar moest de Dutchbat Unifil uit Nederland als enigst land de moslim anklave beschermen onder bewind van Amerika
  De moslims werden uitgemoord door de Serviërs en Nederland Dutchbat Unifil mocht de Bosnië moslims niet helpen van Amerika om dat Amerika de grote Baas was
  zodat Nederland weer de schuld kreeg van Boschnise moslims en eigenlijk van heel de wereld, terwijl Amerika daar de schuld van was, hoe Lomp is Nederland, als ik het voor het zeggen had dan was het in een keer afgelopen met Amerika en zou ik er niets meer mee te maken willen hebben,
  Even stel ik U nu de vraag,
  Wie is er nou de extremisten radicale terrorist
  de Taliban Al-Qaida Isis of Amerika,
  ik denk zelf Amerika, ik ben wel Cristian RK even voor de duidelijkheid
  Ook hoop ik dat nou alles een beetje op zijn plaats is gevallen bij iedereen
  Na lange theologie s analyse ben ik ook tot de ontdekking gekomen dat de Koran en onze Bijbel (eerste testament) het zelfde zijn, met andere gedaantes.
  (tweede Testament) en gaat nergens over
  Amerika zet al de Arabische landen tegen elkaar op zodat Amerika dat zelf niet hoef te doen
  Saddam Hussein was ook geen moordenaar, hij werd van iets beticht wat hij niet had gedaan,
  dit heeft Amerika verzonnen hier hoor U niks meer over, dit gaat de doofpot in , wat is er over van Iraq, NIKS
  kijk nu is er eens eerlijke media, die in een vrij land zoals Nederland zijn verhaal doet, zonder leugens, dit noem ik vrijen mening s uiting !!!
  Ik hoop dat mijn uitleg een beetje over komt
  en dat Nederland hier iets mee kan,
  Met Vriendelijke Groet Alex Wiegeraad uit Breda
  Ik hoop dat de vertaling in Engels goed overkomt, dit is door Google vertaler gedaan
  I want to give an idea,
  Netherlands never should join the European Union,
  nevertheless had remained a European country,
  this had absolutely nothing to do with the trade embargo and export and which just does not disappear,
  Netherlands lie happen in a very convenient location and considering the export of our countries in Europe, so Netherlands really do not get run over,
  but there are so-called important men who carry large DUIT the EU so my sermon'm getting denied by such profiteers
  Where is our promised referendum remains, what do we say to citizens now seen where our MONEY AND LAND us going,
  Yes, you guessed it, To The CST, I think and think and think, but it does not make sense,
  our government has the reins which profiteers, will will THEIR HISTORY on earth as in heaven, our Government is playing for God, if you and I give them the opportunity,
  Now what is left of our democracy Netherlands, yet nothing really,
  I recently got an IQ test should make for some Judicial Issues,
  where mine was asked the question, Sir Alex Wiegeraad what is the difference between Communism and Russia's our Monarchy (Dutch Government)
  I reply sarcastically, the appointment is different but perform the same,
  Well my IQ was adjusted back to 78 lol LOL by some Seemed to a judicial body The Dock in Breda,
  I think they did not understand mine, which should then decrease an IQ test,
  Netherlands can still from the EU, only then will our beautiful weather Netherlands Welvaren,
  I hope that once in a while get to us and listened to our Government even does what many Insightful Burger Want!
  I also have a low confidence level considering the IQ of our Government and Cabinet Members
  I really hope that once someone is going to get started, and even let our Government also take an IQ test, in The Hague quite the hassle it is so simple and thoughtless a grandchild can do do the WAS
  mik all that bulky stuff out, and yard with real people in mind our government,
  their own thinking when Greece from the EU is that the EU can no longer exist
  on the contrary itself, the EU is going right on ahead, we really need those profiteers out and freaks who are in our government,
  Greece costs our society (Citizens) claws with money that we ourselves desperately need, so therefore I SAY Dutch Government, now you have us genoegt robbed Empty Is Empty!
  look no further than the ancient Roman writings that really exist, there's really pushed the Greeks the Greatest Onbetrouwbaarst and the biggest liars on our earth, this is true!
  I am also of the antics which such white matting Geert Wilders is still in our government,
  he may remain of my life but just opsodemieteren,
  This man takes our society clutches full of money and which, IDD You guessed it this popijopies regains focus,
  This man does nothing properly with his so-called Easy Simple and antisocial articulated what the technique Clumsy average citizen appeals to Geert Wilders only people groups and peoples against one another and uitspeel
  look no further what America has done in that time that Wilders is welcome else he can not, in my ass and my ass off
  America has always been cross and kill the Muslims!
  The Netherlands also stood with Lebanon UNIFIL Dutchbat to protect Muslims
  with the mission to protect the Muslims from Lebanon against the Jews of Israel, this also was a fiasco out, again thousands of Muslims driven into death by America.
  America against what she Netherlands, no no just see what happens there and not protect afterwards
  what was the Bosnian Dutchbat UNIFIL was there from the Netherlands as an only country to protect the Muslim anklave receivership of America
  The Muslims were massacred by the Serbs and the Netherlands UNIFIL Dutchbat should the Bosnia Muslims do not help America to that America was the big boss
  Netherlands so weather was blamed for Boschnise Muslims and indeed of the whole world, while America as the fault was, how is Ragamuffin Netherlands, if I had to say would be over with America at one time and I'd nothing more to do with want,
  Even now I ask you the question,
  Who is now the extremists radical terrorist
  the Taliban or al-Qaida Isis America,
  I think America itself, I do am Cristian RK For the record
  I also hope that now everything is a little place has fallen to everyone
  After long theology s analysis, I also have discovered that the Qur'an and our Bible (First Testament) are the same, in other guises.
  (Second Testament) and about nothing
  America puts all the Arab countries together so that America does not have to do it yourself
  Saddam Hussein was not a murderer, he was accused of something he had not done,
  This is America invented here, you hear nothing more about it, this is the cover-up, what is left of Iraq, NOTHING
  Look now, there is even fair media, which in a free country like the Netherlands tells his story, without lies, I call it lovemaking s opinion expressed !!!
  I hope my explanation is a bit over
  and that the Netherlands can bring something,
  Kind Regards Alex Wiegeraad Breda

  by Alex Wiegeraad

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.