1. آیا مسیحیت صرفاً یک طریقت روحانی است، یا همچنین یک نگرش جامع به همۀ عرصه های زندگی؟ آیا مسیحیان میتوانند با تمامی دل و جان در عرصه هایی همچون فرهنگ، هنز، تجارت، سیاست، و امثال اینها شرکت فعالانه داشته و اثرگذار باشند؟ آیا گسترش پادشاهی خدا تنها از طریق بشارت و خدمت کلیسایی امکانپذیر است یا اینکه مسیحی میتواند از طریق هنر، تجارت و تحقیق و دیگر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود پادشاهی خدا را بگسترد؟

    # vimeo.com/37587459 Uploaded 287 Plays 0 Comments

Kanoon

Article18 - ماده ۱۸ Plus

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.