1. Dr Alasdair Allan BPA, am Ministear airson Ionnsachadh, Saidheans agus Cànanan na h-Alba, a’ fosgladh a' cho-labhairt.

  Dr Alasdair Allan MSP, Minister for Learning, Science and Scotland’s Languages, opening the conference.

  # vimeo.com/145978932 Uploaded
 2. Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig – Taisbeanadh agus Deasbad, Bòrd na Gàidhlig

  # vimeo.com/146793960 Uploaded
 3. “Tha beachdan-smuain foghlaim a’ tighinn, a’ falbh agus ag atharrachadh rè nam bliadhna, ach tha aon rud ann air nach eil buaidh a’ tighinn idir. ’S e sin, an dàimh eadar sgoilearan agus luchd-teagaisg, ’s mar a tha a h-uile oidhirp ga dhèanamh le tidsearan, airson soirbheas na cloinne a tha a’ tighinn fo an cuid oideachaidh a dhèanamh cinnteach. ‘Chan eil oileanach os cionn a thidseir, ach, bidh a h-uile duine, nuair a thig an t-oideachadh gu ceann, coltach ri a thidsear’.”

  “Theories about education come and go and change over the years, but there is one aspect which does not change at all. That is the relationship between pupils and teachers, and how teachers make every effort to ensure the success of the children who come under their instruction. ‘A student is not above his teacher, but everyone, at the end of their instruction, is like their teacher.’”

  # vimeo.com/145975414 Uploaded
 4. Keynote Speech

  # vimeo.com/144746643 Uploaded
 5. # vimeo.com/147446711 Uploaded

An t-Alltan 2015

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.