නිවී ගිය ගිනිදැල් අතරින් යළි නැඟි සිටින්නට...
උරුමයක, උරුමය වෙනුවෙන්...
සොභාදහමට එරෙහිව සොභාදහම...
ක්‍රියාව උතුම්කොට සැලකූ සෙට්ටිකුලම පොලීසිය...

# vimeo.com/59722306 Uploaded

Development Diaries

Young Asia Television

Moving on from war and conflict to peace and development

Politics and Policy; North East Reconstruction; Regional Voices and Diaspora Talk. Stories and reports that you will hear only on YATV.

Every Wednesday on TNL TV at 7.25 pm, Sanvardana Satahan…


+ More

Moving on from war and conflict to peace and development

Politics and Policy; North East Reconstruction; Regional Voices and Diaspora Talk. Stories and reports that you will hear only on YATV.

Every Wednesday on TNL TV at 7.25 pm, Sanvardana Satahan in Sinhala, every Saturday on TNL TV at 7.25 pm, Abivirithiyin Thedal in Tamil & once a month in English.

youngasia.tv

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.