داستان زندگی یعقوب و رویاهای یوسف: این رویاها که یوسف می بیند باعث حسادت برادران می شود و از این نکته نیز نباید غافل شویم که پدر او یعقوب نیز او را بسیار دوست می داشت. پس برادرانش تصمیم می گیرند تا او را بکشند ولی او را به چاه خشکی می اندازند و بعد او را به کاروانی که عازم مصر بود می فروشند.

# vimeo.com/28543209 Uploaded 103 Views 0 Comments

GilakMedia

Gilak Media

Film and Audio in the Gilaki Language. See also gilakmedia.com

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.