இலங்கையில் தற்போது உள்ள போதைப்பொருள் பாவனை எவ்வாறு உள்ளது மற்றும் போதைக்கு அடிமையாணவர்களை எவ்வாறு அதிலிருந்து மீட்டு அவர்களுக்கு புணர்வாழ்வழிப்பது பொன்ற தகவல்களுடன் தேசிய அபாயகர ஒளடதங்கள் கட்டுப்பாட்டு சபையின் உளவள ஆலோசகர் திருமதி. ரிப்கா சாலி உடனான ஒரு நேர்காணல்.

(Date of first Broadcast: August 14, 2014)

# vimeo.com/103681624 Uploaded

3D / Mupparimanam (Tamil)

Young Asia Television

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.