Svenskt Smärtforum 2013

Siw Carlfjord, legitimerad sjukgymnast, doktor i medicinsk vetenskap
IMH, Linköpings universitet

Inom hälso- och sjukvården i Sverige har vi en ambition att ge patienterna bästa tillgängliga vård, vilket innebär att vi så långt som möjligt försöker använda evidensbaserade metoder. Införandet av nya metoder, implementeringen, i verksamheterna är dock ofta en långsam och komplicerad process.
Kan även implementeringen ske evidensbaserat? Under de senaste tjugo åren har det satsats allt mer på forskning inom implementering, och i Sverige är Linköpings universitet ett av de lärosäten som satsar inom området, med inrättandet av Implementering & Lärande som en strategisk plattform.

Faktorer som visat sig ha betydelse för hur implementeringen lyckas är egenskaper förknippade med det som implementeras, som t ex evidensbas och komplexitet. En annan faktor är egenskaper hos mottagarna, såsom värderingar, förändringsbenägenhet , men även kunskap och motivation. Kontexten, framför allt den inre, i form av t ex ledarskap, kultur och klimat spelar stor roll. Slutligen är det viktigt att beakta vilka strategier som används vid införandet av den nya metoden.
Internationell forskning har presenterat ett antal modeller och ramverk som kan användas för att underlätta implementering av nya metoder inom organisationer. Vid föreläsningen kommer jag att ge exempel på några sådana verktyg, och förklara hur de kan användas för att förändra klinisk praxis.

Siw Carlfjord
Legitimerad sjukgymnast, Magister i folkhälsovetenskap, Doktor i medicinsk vetenskap

Jag är sjukgymnast med många års erfarenhet av arbete inom primärvården, och har även ett stort intresse för folkhälsovetenskap och livsstilsfrågor. Detta ledde till att jag skrev min avhandling om implementering av ett verktyg för livsstilsintervention inom primärvården. Jag fick på detta sätt upp ögonen för hur svårt det är att förändra arbetssätt i den kliniska verksamheten, och har fortsatt forska inom implementering.

Avhandlingens titel:
The Challenge of Changing Practice – Applying Theory in the Implementation of an Innovation in Swedish Primary Health Care

# vimeo.com/78737594 Uploaded 154 Plays 0 Comments

Svenskt Smärtforum 2013

Rufus & Joshua Business

Välkommen till kanalen för Svenskt Smärtforum 2013 i Linköping.
Videoföreläsningarna presenteras i kronologisk ordning.
Några föreläsningar saknas eftersom vi av rättighetsskäl inte kan publicera dessa här.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.