Svenskt Smärtforum 2016

 1. Prof. Lars Arendt-Nielsen, Center for Sensory-Motor Interaction, Department for Health Sciences and Technology, Faculty of Medicine, Aalborg University, Denmark and C4Pain. LAN@HST.AAU.DK

  In the individual patient with osteoarthritis (OA) little association is found between joint damage and pain as peripheral/central sensitisation amplify the nociceptive drive. The degree of centralised sensitisation (spreading extra-segmental sensitisation), descending pain control, and central temporal/spatial integration are some of the individual factors explaining the disconnect between joint damage and the pain intensity perceived. Although the peripheral sources of pain in OA are not well understood we know that continuous nociceptive barrage from joint and extraarticular nociceptors will provoke centralised sensitisation. It has consistently been shown that pain intensity, pain durations, and number of OA locations are important drivers for such central sensitisation in OA. Various animal models of OA have been established investigate the consequences of experimental OA on central nociceptive processing but many of those studies do not translate very well into humans. Better understanding of the individual fundamental pain mechanisms may improve patient profiling, help individualising management, suggest new treatment options and thereby advance development of new therapies.
  Techniques for assessing sensitisation in OA have been developed and provide opportunities to quantify pain mechanisms and hence phenotype OA patients. Such biomarkers have recently also been used to predict pain outcomes after e.g. total knee replacement surgery.

  # vimeo.com/191807740 Uploaded 270 Views 0 Comments
 2. Inger Ahlstrand, PhD, Reg.OT Department of Rehabilitation, School of Health and Welfare, Jönköping University. inger.ahlstrand@ju.se

  Bakgrund: Trots dagens rutiner med tidiga insatser för personer med RA rapporterar många fortfarande omfattande funktionshinder som smärta och svårigheter i de aktiviteter som värderas som viktiga att kunna utföra.
  Övergripande syfte med avhandlingen var att utforska och beskriva relationen mellan smärta och delaktighet i viktiga aktiviteter vid RA.
  Metod: Kohortstudie där kvinnor och män med RA, omhändertagna med dagens behandlingsstrategier (n = 276), jämfördes med personer med RA som diagnostiserades 10 år tidigare (n = 373), följdes av en fokusgruppsstudie (n=33) samt studier med data från Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) kombinerat med enkät om sociodemografiska data, smärta, personliga faktorer och delaktighet i viktiga livsaktiviteter (n=737). Beskrivande och analyserande statistik med multipel regression och strukturell ekvationsmodellering (SEM) samt innehållsanalys.
  Resultat: Dagens personer med RA rapporterar betydligt lägre smärta och aktivitetsbegränsningar än personer som diagnostiserats tio år tidigare, men såväl smärta som aktivitetsbegränsningar är fortfarande uttalade. Relationen mellan smärta och delaktighet beskrevs som multidimensionellt och dynamiskt. Smärta försvårade möjligheten att hitta en lämplig aktivitetsnivå, vilket i sin tur påverkade balansen i dagliga aktiviteter. Personliga faktorer, representerat av ”self-efficacy” och smärtacceptans, är relaterade till delaktighet i viktiga aktiviteter hos såväl män och kvinnor med RA.
  Slutsatser: Resultatet i avhandlingen visar på ett fortsatt behov av multidisciplinära rehabiliteringsinsatser trots nuvarande omhändertagande och behandlingsstrategier.
  Smärta och delaktighet i viktiga aktiviteter behöver analyseras och behandlas omsorgsfullt inom ramen för den unika personens behov och önskemål, för att möjliggöra delaktighet i de aktiviteter som personer med RA uppfattar som viktiga för dem.

  # vimeo.com/191634081 Uploaded 167 Views 0 Comments
 3. Bengt Jönsson, Försäkringsmedicinsk rådgivare, Försäkringskassan Verksamhetsområde Syd
  Michael Boman, Försäkringskassan

  # vimeo.com/191696833 Uploaded 254 Views 0 Comments
 4. Birgitta Johansson Cahlin, Övertandläkare, Bett ysiologi Mölndal

  Smärta och funktionsstörningar i tuggmuskulaturen, käkleder och angränsande strukturer, temporomandibular disorders (TMDs) liksom tandpressning och tandgnissling (bruxism) är vanligt och kan orsaka stora problem och onödigt lidande för den drabbade. Syftet med avhandlingen var att undersöka olika aspekter på läkemedelsbehandlingar vid TMDs och bruxism. Kvinnliga patienter med tuggmuskelsmärta använder signifikant mer antidepressiv, lugnande och sömnmedicinering vid jämförelse med matchade kontrollpatienter från en allmäntandvårdsklinik. Resultatet
  är i överensstämmelse med tidigare undersökningar vilka visat på en överrepresentation av depression ångest, oro, stress och sömnproblem hos patienter med TMDs (Studie I). Effekten av glukosaminsulfat i tablettform vid smärtsam käkledsartros jämfördes med placebotabletter. Symtomen minskade i båda grupperna men inte tillräckligt mycket i den aktiva gruppen för att kunna visa att glukosamin var signifikant bättre än placebo (Studie II). Dopaminagonisten pramipexol utvärderades hos patienter med uttalad sömn-bruxism med hjälp av polysomnografi och elektromyografi. Läkemedlet pramipexol används för att stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan vilka kan hjälpa till att
  kontrollera kroppens rörelser. Sömn-bruxism minskade inte efter medicinering med pramipexol. Detta indikerar att dopaminsystemet troligtvis inte är involverat vid bruxism (Studie III). Botulinumtoxin-injektioner i tuggmuskulaturen jämfördes med placebo-injektioner hos personer med cerebral pares och bruxism. Ingen signifikant skillnad mellan botulinumtoxin-gruppen och placebo-gruppen i objektiva eller subjektiva mätvärden kunde registreras (Studie IV). Sammanfattningsvis visade de undersökta läkemedlen inte på någon effekt, varken vid TMDs eller bruxism.

  # vimeo.com/191634229 Uploaded 216 Views 0 Comments
 5. Romana Stehlik, Specialistläkare, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset

  # vimeo.com/191634936 Uploaded 195 Views 0 Comments

Svenskt Smärtforum 2016

Rufus & Joshua Business

Välkommen till kanalen för Svenskt Smärtforum 2016 i Jönköping. Här kan du se de föreläsningar som gavs den 20 - 21 oktober på Spira i Jönköping.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.