1. Undervisningsfilm er en fri og åpen sjanger der alt er lov for å få fagstoffet formidlet på den beste og morsomste måten. Grafikk og animasjoner blir da et gjennomgående virkemiddel. Vi har derfor gjennom årene opparbeidet oss en solid kompetanse på motion graphics, der vi særig bruker adobeverktøyet After Effects.

  # vimeo.com/64145208 Uploaded 285 Plays 0 Comments
 2. Svensk, norsk og dansk er nære språklige naboer og utgjør sammen med islandsk og færøysk de nordiske språkene. I filmen samtaler Amie, Sandra og Johannes om verdien av det språklige fellesskapet i Norden og hvorfor det er viktig å bruke morsmålet når man møter nordiske naboer.

  # vimeo.com/63895842 Uploaded 28.6K Plays 0 Comments
 3. Sikkerhetskopien
  Oppgaver til bruk i undervisning på ungdoms- og videregående skole

  Før du ser filmen

  1 Hva er et frøhvelv?
  2 Hvorfor trenger vi frøhvelv?
  3 Hva kan være fordelen med å plassere et globalt frøhvelv på Svalbard?

  Spørsmål til filmen

  2 Hva slags type frø lagres i frøhvelvet på Svalbard?
  3 Hvorfor er behov for å lagre frø på et sikkert og trygt sted?
  4 Hvorfor er matvareproduksjonen i verden sårbar?
  5 Hvorfor er det gunstig å plassere et globalt frøhvelv på Svalbard?
  6 Hvem eier frøhvelvet og frøene som er lagret der?
  7 Hvorfor er det spesielt viktig for bønder i utviklingsland at deres frø blir lagret i genbanker og frøhvelv.
  8 Det finnes ca. 1400 kjente genbanker i verden. Hva er funksjonen til disse genbankene?
  9 Hva skjer med frø fra de kommer til genbankene og til de blir lagret?
  10 Hva kan være årsaker til at frø går tapt i en genbank?
  11 Hva er bakgrunnshistorien for opprettelse av det globale frøhvelvet på Svalbard?
  12 Hva er forskjellen på funksjonen til det globale frøhvelvet på Svalbard og de andre genbankene?
  13 Hvorfor kan vi si at frøhvelvet på Svalbard er viktig for å bevare det biologiske mangfoldet i verden?
  14 Hvordan kan frøhvelvet være et eksempel på anvendelse av føre-var-prinsippet?

  Fordypningsoppgaver

  1 Lag et tankekart som oppsummerer det du vet om frøhvelvet på Svalbard. Bruk gjerne mindomo.com til å lage et digitalt tankekart.
  2 Tenk deg 50 år fram i tid. Lag en liste med utfordringer som bruken av frøhvelvet på Svalbard da kan stå overfor?
  3 Skriv en artikkel om hvordan frøhvelvet er et viktig tiltak for å ta vare på genressurser og biologisk mangfold av matplanter i verden.

  Lenker
  Svalbard Globale frøhvelv
  regjeringen.no/nb/dep/lmd/kampanjer/svalbard_global_frohvelv.html?id=462220

  Endelig førhvelv på Svalbard
  forskning.no/Artikler/2006/mai/1149067563.81

  Svalbard Globale frøhvelv
  globalis.no/Tema/Miljoe-og-klima/Naturmangfold/Hva-maa-vi-gjoere-for-naturmangfoldet/Svalbard-Globale-froehvelv

  Genressurssenteret
  skogoglandskap.no/genressurser

  Plantearven
  plantearven.no

  Kompetansemål

  Naturfag, 8.-10. årstrinn
  Mangfold i naturen
  • observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

  Naturfag Vg1
  Bærekraftig utvikling
  • forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
  • gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
  Bioteknologi
  • vurdere informasjon om og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

  Biologi 1
  • forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt

  Samfunnsfag, 8.-10. årstrinn
  Geografi
  • vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og global

  Samfunnsfag, Vg1/Vg2
  Internasjonale forhold
  • gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør
  • diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst, miljø og berekraftig utvikling

  RLE, 8.-10. årstrinn
  Filosofi og etikk
  • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

  # vimeo.com/62688048 Uploaded 1,985 Plays 2 Comments
 4. How can poor get out of poverty? This is their daily survival question. Through six
  short documentary films you will meet poor in Bolivia, Mali, Uganda and Bangladesh
  that try to obtain a better life through microfinance. Some manage. Some fall into debt. There is no magical solution, only hard work. The films will put what you learn from the news into a broader context.

  # vimeo.com/62330195 Uploaded 281 Plays 0 Comments
 5. Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig. Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermer i boligen. Den tar opp både etiske og teknologiske utfordringer. I filmen intervjuer vi ansatte i Bærum kommune som prøver ut denne teknologien, utstyrsleverandøren Abilia og SINTEF, som driver følgeforskning knyttet til hvordan teknologien fungerer for de eldre.

  # vimeo.com/61176906 Uploaded 11.5K Plays 0 Comments

Snöball Film på Facebook

Kunnskapsfilm PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.