# vimeo.com/97243229 Uploaded 2,518 Plays 0 Comments

Follow

Ծիրանի Յայտնութիւնք

Tsirani Cultural Hub

«Ծիրանի Յայտնութիւնքը» կարճամետրաժ ֆիլմերի շարք է, որի իւրաքանչիւր պատում ներկայացնում է մշակութային մի եզակի առարկայ կամ երեւոյթ

Tsirani Revelations is a series of short films. Each episode of the series presents a rare cultural object or a phenomenon.

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.