Fundació Princesa de Girona PRO

Joined
Girona

User Stats

Profile Images

User Bio

L'objectiu de la Fundació Princesa de Girona és treballar pels joves del nostre país en tots aquells aspectes crítics per al seu futur. La FPdGi entén el suport als joves com una forma de potenciar la seva capacitat per a construir una societat millor, més solidària, amb una especial atenció als joves que provenen d'entorns desfavorits.

La FPdGi centra la seva actuació en quatre grans eixos: el foment de la iniciativa emprenedora, l'èxit escolar dels més joves, la millora de l'ocupació i el foment de les vocacions. Referent al foment de la iniciativa emprenedora, el Fòrum IMPULSA ocupa un espai central i es basa en la convicció que l'actitud emprenedora, la creativitat i la innovació són tres factors fonamentals a l'hora de generar oportunitats per als joves. Els premis FPdGi, al seu torn, reconeixen el talent emprenedor en totes les àrees del coneixement.

----------------------------------------------------------------------------------------------

El objetivo de la Fundación Princesa de Girona es trabajar por los jóvenes de nuestro país en todos aquellos aspectos críticos para su futuro. La FPdGi entiende el apoyo a los jóvenes como una forma de potenciar su capacidad para construir una sociedad mejor, más solidaria, con una especial atención a los jóvenes que provienen de entornos desfavorecidos.

La FPdGi centra su actuación en cuatro grandes ejes: el fomento de la iniciativa emprendedora, el éxito escolar de los más jóvenes, la mejora de la ocupación y el fomento de las vocaciones. Referente en el fomento de la iniciativa emprendedora, el Fórum IMPULSA ocupa un espacio central y se basa en la convicción de que la actitud emprendedora, la creatividad y la innovación son tres factores fundamentales a la hora de generar oportunidades para los jóvenes. Los premios FPdGi, a su vez, reconocen el talento emprendedor en todas las áreas del conocimiento.

External Links