lanterna futuri

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

D:
Lanterna Futuri ist ein interkulturelles Begegnungs- und Bildungsprojekt, in dem Schüler und Lehrer im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien seit 2004 in künstlerischen Werkstätten zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung neuer Lernformen, die interkulturelle Kompetenzen, Eigenverantwortung, Kreativität und Teamarbeit fördern. Zentral ist dabei die Begegnung von Schülern und Lehrern aus der Grenzregion, das sich Kennen lernen über das gemeinsame Arbeiten an einem Thema. Damit ergibt sich für die Teilnehmenden die Chance, den anderen kulturellen Kontext und die Besonderheiten der Grenzregion wahrzunehmen.
Die Träger des Projektes: die Hillersche Villa gGmbH ( ehem. Begegnungszentrum im Dreieck e.V. Großhennersdorf) (D), das Dreikulturenhaus Parada Niedamirów (PL), und der Lausitzer Bergverein e.V. (CZ), erreichten in enger Zusammenarbeit mit 12 Schulen aus der Grenzregion, u.a. die Gymnasien in Herrnhut, Česká Lípa und Kamienna Góra, die Zielsetzung: einer Verbindung von außerschulischen und schulischen Lernformen und konnten diese strukturell etablieren.

PL:
Lanterna Futuri jest interkulturowym projektem edukacyjnym i projektem spotkań, w którym uczniowie i nauczyciele z pogranicza Niemiec, Polski i Czech współpracują ze sobą od 2004r. na warsztatach artystycznych. W centrum uwagi znajduje się rozwój nowych form nauczania, które wspomagają ewolucję interkulturowych kompetencji, własnej odpowiedzialności, kreatywności oraz pracy zespołowej. Najważniejsze jest tutaj spotkanie uczniów i nauczycieli z regionu przygranicznego, którzy poznają się poprzez wspólną prace nad tematem, przy czym pojawia się szansa na dostrzeżenie innego kulturowego kontekstu i oraz wyjątkowości regionu przygranicznego.
Organizatorzy: Begegnungszentrum im Dreieck e.V. Großhennersdorf (D), Dom Trzech Kultur Niedamirów (PL) i stowarzyszenie Rodowitz (CZ) przy ścisłej wpółpracy ze szkołami w Herrnhut, Českiej Lípie i Kamiennej Górze podążają ku długoterminowym celom, którymi są osiągnięcie połączenia pozaszkolnych i szkolnych form nauczania oraz włączenie ich do istniejących już struktur.

CZ:
Lanterna Futuri je interkulturní vzdělávací projekt, v jehož rámci se od roku 2004 setkávají žáci a učitelé z Trojzemí Čech, Německa a Polska na uměleckých dílnách. Cílem je rozvoj nových forem učení, které posilují interkulturní kompetence, vlastní odpovědnost, tvořivost a schopnost týmové práce. Hlavním smyslem projektu je setkávání studentů a učitelů z pohraničí a vzájemné poznávání díky společné práci na jenom tématu. Účastníci tak mají šanci, poznat jiné kulturní prostředí a uvědomit si specifika příhraničního regionu.
Iniciátoři projektu: Centrum setkávání v Trojúhelníku Großhennersdorf (D), Dům tří kultur Parada Niedamirów (PL) a občanské sdružení Rodowitz (CZ) úzce spolupracují s gymnázii v Herrnhutu, České Lípě und Kamenné Hoře a společně s nimi sledují dlouhodobý cíl: dosáhnout a strukturně zajistit spojení mimoškolních a školních forem učení.

External Links