Mi smo univerza

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

MI SMO UNIVERZA je gibanje študentov, univerzitetne delovne sile in vseh, ki so tako ali drugače povezani z intelektualno produkcijo (ki ni omejena le na univerzo kot institucijo). Nastaja kot odgovor na potrebo, da se delovanje različnih formalnih in neformalnih organizacij, študentskih društev in šolskih sindikatov, ki je bilo dosedaj omejeno na kritične analize vladnih dokumentov v zvezi s šolstvom in osveščanje javnosti, poveže in politično artikulira. Osnovna teoretska orientacija MSU je kritika aktualnih ideologij sodobnega kapitalizma, medtem ko so naša osnovna politična načela egalitarnost, solidarnost in neposredna demokracija. Cilj MSU je doseči sistem izobraževanja in teoretske produkcije, ki si bo sposoben zamišljati zgodovinske alternative družbeno-političnemu sistemu, ki temelji na socialni neenakosti, konkurenčnosti, tehnokratskem elitizmu in podjetniškem idiotizmu.

Smernice, ki jih razvoju visokega šolstva v Sloveniji v bolj odkriti obliki določa aktualno poročilo OECD, v bolj omiljeni pa Nacionalni program visokega šolstva in Raziskovalno inovacijska strategija, so tesnejša povezava visokega šolstva z gospodarstvom (oziroma podreditev načina organiziranja in vsebine visokega šolstva potrebam in zahtevam delodajalcev), financializacija študija (zaostritev pogojev za pridobitev štipendij, načrti za študentske kredite, ukinjanje državnega subvencioniranja doktorskega študija), razbitje kolektivne organizacije univerzitetne delovne sile in nadaljnja prekarizacija njihovega načina dela (predlog izstopa iz sistema javnih uslužbencev) in uvajanje ekonomskih kriterijev za merjenje kvalitete in uspešnosti visokega izobraževanja (inovativnost, merjena s številom patentov, prispevek h konkurenčnosti in dodani vrednosti na zaposlenega, akumulacija človeškega kapitala).

Ker so politične elite kapitulirale pred pritiski OECD, EU in mednarodnih ekonomskih in finančnih organizacij in ker akademske elite niso zmogle opraviti kritične refleksije ideologij inovativnosti, konkurenčnosti, fleksibilnosti, človeškega kapitala in družbe znanja in ker so oboji z nekaj krokodiljimi solzami sprejeli imperativne fleksibilnega trga delovne sile, večanja konkurenčnosti in »podjetizacije« univerze, smo študentje in univerzitetni delavci delo političnega odpora in kritične refleksije vzeli v svoje roke.

Following

  1. BOKS
  2. Delavsko - punkerska univerza
  3. D.P.U.
  4. Ljudmila