Okinawa Shorin-Ryu Kyudokan, Minoru Higa sensei【GREAT JOURNEY OF KARATE】