Israel no passado, no presente, no futuro - Meno Kalisher