Amusing practices of Bujutsu Vol.1 Jujutsu by KURODA Tetsuzan Shihan