Σαν πέτρινα λιοντάρια στη μπασιά της νύχτας, a film by Olivier Zuchuat (2012)