Taking the Long View: The Life of Shiing-shen Chern