Shotokan Karate Kihon - Grundtechniken von Kancho Hirokazu Kanazawa 10.Dan