Shotokan Karate Kata - 17 Katas mit Bunkai von Kancho Hirokazu Kanazawa 10.Dan