1. និយាយថាទេ! យើងមិនត្រូវការច្បាប់នេះទេ

  03:12

  from LICADHO Canada / Added

  1 Play / / 0 Comments

  គណបក្សកាន់អំណាច បានប្រកាសពីគោលបំណងរបស់ខ្លួន ដើម្បីបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៃនីតិកាលរដ្ឋសភា ដែលជាពេលវេលាសម្រាប់សមាជិកសភាទាំងអស់ នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ ក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយ ក្រុមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជា បានបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន បណ្តាញ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន បានធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល ៣ថ្ងៃ ដើម្បីតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សមាគម និងអង្គការ និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីព។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរ ត្រូវបានរិះគន់ជាសាធារណៈទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជាអន្តរជាតិ ដោយសារច្បាប់ទាំងនេះមានការគម្រាមកំហែងដល់សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា។ បទចម្រៀងវីដេអូនេះ បង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍នៃយុទ្ធនាការទាំងអស់ ដែលសកម្មជន និងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលជាច្រើន បានច្រៀង និងរាំទៅតាមបទចម្រៀងដែលពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺតាមលំនាំបទ ៖ “ខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេ”។ ទំនុកច្រៀង ត្រូវបានតាក់តែងឡើងវិញដោយក្រុមយុវជន និងសកម្មជនក្នុងតំបន់បឹងកក់មួយចំនួន ដើម្បីបង្ហាញទស្សនៈរបស់អ្នកទាំងនោះក្នុងការជំទាស់នឹងច្បាប់ទាំងពីរនេះ និងដើម្បីបង្ហាញនូវសិទិ្ធរបស់ពួកគេក្នុងការជួបជុំ និងបញ្ចេញមតិដោយសេរី។

  + More details
  • MIssissauga Paralegal

   00:55

   from kevin hodge / Added

   0 Plays / / 0 Comments

   http://mississaugaparalegal.ca

   + More details
   • Who Will Cast the First Stone VOD

    03:25

    from Concord Media / Added

    0 Plays / / 0 Comments

    + More details
    • Who Will Cast the First Stone VOD

     59:13

     from Concord Media / Added

     0 Plays / / 0 Comments

     + More details
     • Who Is the Judge - Romans 1:18-20

      01:30

      from Johnnie Byers / Added

      1 Play / / 0 Comments

      Please take a look at this video. We know who is in charge, in reading Romans chapter 1, verses 18 thru 20, it is clear that all mankind will know.

      + More details
      • com602_r_hammad_module5_assignment5.1

       01:56

       from Reema Hammad / Added

       0 Plays / / 0 Comments

       This video is about Law and Order

       + More details
       • 070115 Proyecto Benjamin PROFECÍA

        27:59

        from Beth Goyim / Added

        1 Play / / 0 Comments

        Proyecto Benjamin Proyecto Benjamin PROFECÍA DEL FIN DE LOS TIEMPOS DESDE UNA PERSPECTIVA CON RAÍCES HEBREO-MESIANICAS. Arrancadas de los titulares es traído para ustedes por la Congregación Mesiánica Beth Goyim. Las noticias de los últimos tiempos son importantes entenderlas así usted sabrá dónde nos encontramos en el reloj profético, y que es lo que viene a continuación en la línea de tiempo. www.wtrcradio.com www.lacasadelasnaciones.org

        + More details
        • COM602_Yiran Liu_Mod5

         01:59

         from yiran liu / Added

         4 Plays / / 0 Comments

         This video is about COM602_Yiran Liu_Mod5

         + More details
         • COM602_Yiran Liu_Mod5

          01:59

          from yiran liu / Added

          2 Plays / / 0 Comments

          This video is about COM602_Yiran Liu_Mod5

          + More details

          What are Tags?

          Tags

          Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."