1. جلسه فارسی 12/13/14

  04:41:55

  from Nedae Azadi Added 101 0 1

  موضوع جلسه: نیک مطلق در مسیح هستیم برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

  + More details
  • جلسه فارسى 09/20/14

   03:58:45

   from Nedae Azadi Added 53 0 1

   موضوع جلسه: چگونه با ایمان زندگی کنیم برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

   + More details
   • جلسه فارسی 11/01/14

    03:43:08

    from Nedae Azadi Added 35 0 1

    موضوع جلسه: نمای یک ایماندار برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

    + More details
    • جلسه فارسی 10/25/14

     03:41:52

     from Nedae Azadi Added 40 0 1

     موضوع جلسه: زندگی پیروزمند در مسیح برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

     + More details
     • شبان کامران کریمی - جلسه فارسى 09/06/14

      03:32:28

      from Nedae Azadi Added 37 0 1

      موضوع جلسه: سال لطف و نجات خدا برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

      + More details
      • شبان کامران کریمی - جلسه فارسى 09/13/14

       03:11:13

       from Nedae Azadi Added 33 0 1

       موضوع جلسه: مشارکت شما در رویای خداوند برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

       + More details
       • جلسه فارسی 01/31/15

        03:05:34

        from Nedae Azadi Added 56 0 0

        برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

        + More details
        • جلسه فارسى 08/30/14

         02:43:50

         from Nedae Azadi Added 21 0 1

         موضوع جلسه: سهم شما در گسترش پادشاهی برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

         + More details
         • جلسه فارسی 11/22/14

          02:36:29

          from Nedae Azadi Added 33 0 1

          موضوع جلسه: ما کالای صدمه دیده نیستیم برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

          + More details

          What are Tags?

          Tags

          Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."